JESOSY – ISAN’NY FIANAKAVIANTSIKA.


“Koa izany no tsy mahamenatra Azy hanao ireo hoe rahalahy”
(Hebreo 2:11)

Lazain’ny apostoly Paoly ao amin’ny epistily nosoratany ho an’ny Romana fa “tsy menatra ny Filazantsara izy” (Rom 1:16). Raha jerena ny dikan-teny fototra amin’ny teny Latina ny hoe “tsy menatra”, io fanambaran’ny apostoly io dia milaza fa tsy saikatra, tsy hivoara-mena izy raha mijoro ho vavolombelon’ny Filazantsaran’ny Kristy. Ny henatra amin’ny olom-belona dia fihetsika izay asetriny manoloana toe-javatra izay nitondra fahasahiranana mifangaro tahotra teo aminy. Endrey mahafinaritra ery ny mahalala fa tsy manahirantsaina an’i Jesosy ny miantso antsika hoe rahalahiny sy anabaviny! Manazava ny mpanoratra ny epistily ho an’ny Hebreo fa Jesosy,Zanak’Andriamanitra, dia “voasatroka voninahitra aman-daza, mba hanandrana fahafatesana hamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan’Andriamanitra” (Heb 2:9). Ary satria Izy niaritra fahoriana ho an’ny mpanota rehetra, dia tonga “Tompon’ny famonjena azy” Izy (Heb 2:10). Na dia efa nasandratra any an-danitra aza Jesosy ankehitriny, dia mbola mifandray akaiky amintsika hatrany. Ny Mpamonjy sy ireo olom-boavonjy dia tena iray aina araka izay voasoratra ao amin’ny epistily ho an’ny Hebreo hoe “Fa iray no niavian’izy roroa, na Izay manamasina na izay hamasinina” (Heb 2:11). Zanaka natsangana ary anisan’ny fianakavian’ny Ray any an-danitra isika tamin’ny alalan’ny Batisa ho amin’i Kristy. Jesosy dia rahalahintsika ary ekeny ho rahalahiny sy anabaviny isika. Tena Zanak’Andriamanitra tokoa Jesosy, kanefa koa iray fianakaviana amintsika Izy satria olombelona koa Izy. Endrey mifamatotra akaiky Aminy tokoa isika! Ny faneken’i Kristy antsika ho fianakaviany dia maneho ny fifandraisantsika roroa. Toy ny vola vy io, manana lafiny iray hafa, ary io lafiny io dia maneho antsika izay tsy menatra ny hiantso an’i Jesosy hoe rahalahintsika. Amin’ny finoana no hanekentsika Azy eo anatrehan’izao tontolo izao, ary tsy mahamenatra antsika izany.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@orange.mg

Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book : Feon’ny Filazantsara

Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: