ANDRIAMANITRA MIHEVITRA ANTSIKA.

« Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany. » Jeremia 29:11 Misy teny roa toa mifanohitra eto: Fiadanana sy Loza. Raha ny maha olombelona antsika dia aleontsika mandrakariva ny fiadanana noho ny loza. Ny loza dia hanambaràna zavatra sarotra mihatra. Raha […]