NY MOFON’ANDRIAMANITRA

mars 28, 2014

Ny Raiko no manome anareo ny tena mofo avy any andanitra. Fa ny mofon’Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an’izao tontolo izao. Jao 6:32b-33

Ny hanoanana no mariky ny tsy fahampian-tsakafo, ary raha tena maharitra izany dia mety hitarika fahafatesana. Raha toa ka lalim-paka loatra izany tsy fahampiana izany dia tsy mitombo ara-dalàna ny olona tsy ampy sakafo. Raha notarihin’i Jehovah Andriamanitra ho amin’ny fahafahana ny zanak’Isiraely dia tsy tonga dia fahasambarana avy hatrany no natrehiny fa nisy ihany ny zava-tsarotra toy ny nampandehanana azy tany an’efitra, ary dia niatrika ny hanoanana sy ny hetaheta. Raha nisy àry ny olana, ka nahatsiaro an’Ilay Andriamanitra nitondra azy izy ireo, dia indro kosa izany Andriamanitra izany nitondra vaha olana: raha nanopy ny masony tamin’ny efitra ny zanak’Isiraely dia kivy, raha nahatsiaro ny Tompony kosa izy dia nandatsahan’ny Tompo Andriamanitra mofo avy any an-danitra izy ireo, ary tsy mofo ihany fa teo koa ny hena. Tsy nampoizina tokoa izany vaha olana izany raha ny maha olona, fa izany no maha Andriamanitra hafakely an’i Jehovah. Amin’izao androntsika izao, dia indro ny aizina manarona ny tany, aizina mampihorohoro itadiavana vaha olana etsy sy eroa. Ny ankabiazan ny olona anefa dia manantena famonjena avy amin’ny tendrombohitra, izay anambarana ny zavatra eto amin’izao tontolo izao, azo heverina ho lehibe ka azo angatahina famonjena. Fa ny famonjena ny olon’Andriamanitra kosa dia avy amin’i Jehovah. Ny aizina misy ankehitriny dia vokatry ny faharatsian’ny olona, ny tsy fahatahorana an’Andriamanitra, ny fanaovana Andriamani-kafa ka very ilay fitiavana an’Andriamanitra mpamorona. Indro Andriamanitra , mbola manome vaha olana: Ilay mofo midina avy any andanitra!Ary ny entin’izany mofo izany dia tsy ny fahavokisana ara-nofo ihany fa fiainana ho an’izao tontolo izao: Fiainana mandrakizay! Ankehitriny, raha norebireben’i Satana tamin’ny vahaolana toa mety, toa azo antoka nefa vaha olana mangidy fara, ary mitarika ho any amin’ny fahaverezana mandrakizay, handeha isika hitodika amin’Ilay Jehovah Andriamanitra efa namorona antsika, ka mbola tia antsika ary manome antsika fiainana mandrakizay: andeha ho raisintsika Ilay fanomezana lehibe: dia Ilay mofon’aina midina avy any andanitra.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

ILAINA NY MAZAVA

mars 21, 2014

« Tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka; fa Jehovah no ho fanazavana anao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalahelovanao. » Isaia 60:20

Ny masoandro, ny volana, ny Kintana…; ireo dia nataon’Andriamanitra hiantoka fahazavana ho antsika eto ambonin’ny tany (Genesisy 1:14-19). Ao amin’ny Matio 5:45, Andriamanitra dia mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Tsy ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ihany anefa, fa manana anjara amin’io fahazavana io ihany koa ny Zavaboary rehetra. « Ilaina ny mazava ». Miantoka ny fiainan’ny zanak’olombelona ny hazavana. Eo no ahafahany miasa tsara sy mivelona am-pifaliana. Ankoatra ny masoandro sy ny volana ary ny kintana dia voatery mampiasa hazavana hafa toy ny jiro ny zanak’olombelona mba ahafahany manatanteraka; na dia vetivety ihany aza ny zavatra tiany atao sy ho araka ny filàny. Izany no ilazana fa raha tsy eo ny mazava dia tsy misy fiainana ao amin’ny olona.

Ny zava-misy rehetra dia maneho amintsika ilay tena fitiavan’Andriamanitra. Efa nomeny ny mazava isika tamin’ny alalan’ireo rehetra ireo, nomeny saina mazava sy mandinika ho afaka mamorona jiro fanazavana ihany koa. Noho izany rehetra izany dia manantitra fisaorana ho Azy no tokony imasoantsika isan’andro, isan’andro. Izao koa anefa; na dia nataon’Andriamanitra ho antsika aza izany rehetra izany dia ho levona ihany. Ahoana hoy ny tenin’Adriamanitra izay tonga tamin’i Joela mpaminany? « Ny masoandro sy ny volana ho tonga maizina, Ary ny kintana tsy hamirapiratra. » (Joela 4:15). Fa kosa, na dia mandalo aza ireny fanazavana rehetra hitantsika maso ireny dia mampanantena ny Soratra Masina fa tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka. Izany no manambara fa ny fahatsarana rehetra hitanao eto ambonin’ity tany fandalovana ity dia tandindon’ilay tena fiainana mandrakizay any ambony izay nomanin’i Jesosy ho ahy sy ho anao. Mety ho tsapanao ve ilay elanelan’ny mazava sy ny maizina? Rehefa tonga eo ianao dia mahatsiaro fa misy horohoro lalina ao anatinao ao. Rehefa eo ihany koa ny aizina dia tonga mangitakitaka sy feno tebiteby ny fo, nefa rehefa miposaka indray ny mazava dia misinda ny tahotra rehetra. Moa, tsy izany va no fisehon’ny fiainantsika ao amin’ny Kristy Jesosy? Rehefa lavitra azy isika dia mahatsiaro ho mijaly sy tsy mahita mangirana mihintsy! Jesosy anefa no Ilay tena Mazava (araka ny Jaona 1), hany ka rehefa miaraka aminy isika dia feno fifaliana. Ny masoandro, ny volana, ny kintana sy ny fanazavana maro samihafa dia mitondra fifaliana ho anao tokoa. Rehefa tsy eo anefa izany dia tonga kizintina sy sorena ary tsy mahavita na inona na inona akory ny olona. Izay ao amin’i Jesosy kosa, tanteraka ny fifaliany.

Jesosy Kristy dia efa nandevona ny fahamaizinana rehetra tsy hanjaka amin’ny fiainanao. Izany no vokatry ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana. Ny ota sy ny alahelo ary ny fanaintainana rehetra izay nohomboana niaraka taminy dia nalevina tao amin’ny fasana endriky ny fahafatesana. Izy kosa anefa dia nitsangana tamin’ny maty, ka nandresy izany fahafatesana izany mba isehoan’ny voninahitr’Andriamanitra (Ilay mazava mandrakizay). Nataony izany satria ny programany amiko sy aminao dia ny hiriaria miaraka Aminy ao amin’ny fiainana mandrakizay, feno fiadanana sy fifaliana tanteraka. Izao koa e! Raha hilentika ny masoandro amam-bolana; izay mino an’i Jesosy Kristy Tompo dia hazavain’ny voninahitr’Andriamanitra mandrakizay doria. Amen!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


FANDAHARAN’ASA MOMBA NY TANORA

mars 20, 2014

Akany Avoko Ambohidratrimo: Miara-mijery, miara-mihaino am-pifaliana

Anisan’ny mandray anjara lehibe amin’ny fanabeazana ireo ankizy sahirana tezaina amin’ireny Akany Fanarenana ireny ny FF. Mitondra ny anjara birikiny amin’ny lafiny ara-panahy, mba hananan’izy ireo toetra mendrika sy araka ny sitrapon’Andriamanitra eo amin’ny hoaviny rahatrizay. Amin’ny alalan’ny fandefana Film arahina fifanakalozan-kevitra moa no entina hampitàna azy ireo ny hafatry ny Soratra Masina. Indray mandeha isam-bolana no iarahana amin’ireo ankizy beazina eny amin’ny Akany Avoko Ambohidratrimo. Feno hafaliana hatrany izy ireo ary raha nanontaniana ny antony dia satria mampianatra azy hanana toetra tsara ary koa fotoana iarahan’ny maro miala voly ny toy izao.

IMG_1132 IMG_1130
Akany Avoko Ambohidratrimo Ny mpanabe miaraka amin’ireo ankizy tezaina

NY DIDY FAHA EFATRA!

mars 14, 2014

« Manajà ny rainao sy reninao, araka izay nandidian’i Jehovah Andriamanitrao anao, mba ho maro andro hianao, ary mba hahita soa any amin’ny tany izay omen’i Jehovah Andriamanitrao ho anao. »
(Deot 5:16)

Rehefa noforonin’Andiamanitra ny olombelona dia hatrany ampiandohana no nanomezany didy ny amin’ny tsy hihinanana ny voan’ny hazo ampovoan’ny saha. Ny fifankatiavana tsy maintsy mifamarafara, raha tsy izany dia tsy mateza izany fifankatiavana izany. Mampahafantatra ny olony ny zavatra rehetra, rehefa navotan’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny Ranomasina Mena ny olony, ary taorian’izany dia nomeny ny Didy Folo. Ao anatin’izany ity Didy ity: Manajà ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro hianao, ary mba hahita soa any amin’ny tany izay omen’i Jehovah Andriamanitrao ho anao. Amin’ireo Didy rehetra, dia ity ihany no misy teny fikasàna: mba ho maro andro hianao ary hahita soa. Mizara roa ny Didy Folo: Ny hitiavana an’Andriamanitra. Ny hitiavana ny namana. Ao anatin’ny fizaràna faharoa izany ity didy ity! Fitiavana ny namana. Ny ray amandreny anefa dia tsy namana fotsiny fa solontenan’Andriamanitra mihitsy. Eo amin’ny fiaraha monina anefa dia maro no mitonona ho Ray amandReny: ny Dadabe, ny Renibe, ny Dadatoa, ny Nenitoa. Izany anefa no mahasarotra ny fitaizana. Izay tokantrano na fanjakana anjakan’ny fanoavana Ray amandReny dia handry fahizay. Raha manoa Ray amandReny ny zanaka dia tanteraka aminy ny teny fikasana: ahita soa amin’ny tany izay omen’Andriamanitra, ary ho maro andro. Avy amin’Andriamanitra izany fanomezana izany! Hoy ny Tenin’ny Tompo ao amin’ny Jaona 15: Tahaka ny sampana tsy mahay mamoa ho azy, raha tsy miray amin’ny voaloboka izy, dia toy izany koa hianareo, raha tsy miray amiko. Aoka ary hanaja ny Ray amandReny solontenan’Andriamanitra isika, mba ho tanteraka amintsika ny teny fikasana!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Fiaraha-miombon’antoka FF/Fiangonana

mars 11, 2014

Seminera Fampiofanana voalohany iarahana amin’ny Synodam-Paritany Horombe (SPH):

Ho tohin’ny dinidinika nifanaovan’ny Pastora Zafimanjary José Thierry, Mpitondra Fitandremana Satrokala, Fileovana Ranohira sy ny Feon’ny Filazantsara ny amin’ny hanatanterahana Fampiofanana « Fampitaovana ny olona Masina » any an-toerana dia tontosa soa aman-tsara izany ny 28-29 Febroary 2014 lasa teo. Tao amin’ny Sekoly Loterana ao Ranohira moa no nanaovana izany. Nahatratra 31 ireo mpandray anjara avy amin’ny Fiangonana mpiara-miasa 15, anatina Fitandremana 7 izay nahitana komitim-piangonana, mpiandry, Filohan-tSampana ary Katekista 9. Raiamandreny Pastora 5 no tonga nanatrika sy nandray anjara tamin’ny fampiofanana dia ny Pastora Ravasa Imanoela (Mpitondra Fileovana Ranohira), Pastora Zafimanjary José Thierry (Mptondra Fitandremana Satrokala), Past Genève Philippe (Mpitondra Fitandremana Ilakakabe), Past Tsirinasy Pierre Laroche (Mpitondra Fitandremana Voatsinampy) ary Pastora Rasabotsy Jean Pierre (Raiamandren’ny Toby Masina Famonjena Ranohira). Nisy Pastora roa tsy afaka nanatrika ny fotoana fa dia ny vadiny no nandray anjara mavitrika tamin’ny fampiofanana.
Azo ambara fa iny faritra Atsimon’ny Madagasikara iny dia toerana mbola anjakàn’ny fampiasana ody na moara; hany ka hery lehibe ho an’ireo mpiofana sy ireo raiamandreny ny nahazoana nifampiofana toy izao ho fampandrosoana ny asa fitoriana ny Filazantsara any an-toerana.

DSC_0328 Pic13
Sekoly Loterana Ranohira Ireo mpiofana sy mpampiofana rehetra
DSC_0264 DSC_0371
Pastora Ravasa Imanoela,
nanokatra ny fotoana
Pastora Zafimanjary José Thierry nisaotra ny mpiofana sy ny mpampiofana
DSC_0304 DSC_0315
DSC_0520 Pic04
DSC_0543 DSC_0500
DSC_0474 Pic10
DSC_0620 DSC_0623
Raiamandreny Pastora 5 no tonga nanatrika sy nandray anjara tamin’ny fampiofanana Ireo Katekista tonga niaraka tamin’ny mpiofana

JESOSY, NARATRA NEFA MPANDRESY

mars 7, 2014

« Dia hampifandrafesiko hianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany: izy hanorotoro ny lohanao,ary hianao kosa hanorotoro ny ombelahin-tongony » (Gen. 3:15)

Ny dik-dik, dia kely indrindra amin’ny antilopy, hany ka tsy taitra amin’ny fihazana azy ny liona eny amin’ny lemak’i Afrika. Kanefa kosa tsy misy olona heverina ho kely sy tsy misy antony ka tsy kotabain’i devoly.

Hoy i Petera: « …fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany » (IPetera 5:8). Mamerina antsika ao amin’ny saha Edena izany, izay nahitantsika an’i Adama sy Eva nirona tamin’ny fakam-panahin’ny devoly ka latsaka tao amin’ny ota. Izany no niandohan’ny fahotana teto amin’izao tontolo izao. Efa nanomboka taloha kosa ny fahotan’i Satana raha nikomy tamin’i Raintsika izay any an-danitra izy sy ny anjeliny. Amin’ny maha fahavalon’Andriamanitra azy, dia mitady mandrakariva ny hanimba ny asan’Andriamanitra izay faratampony indrindra izy: dia ny olombelona nohariana araka ny endriny. Nefa nosakanan’Andriamanitra ny tetiky ny devoly, tamin’ny nanatanterahany ny teny fikasàny ka nanomezany antsika Mpamonjy, izay ambaran’ny Filazantsara fa Zana-behivavy. Ady lehibe tokoa no nifanaovan’i Satana sy ny Zanak’Andriamanitra, ary tao amin’izany ady izany no nahapotika ny herin’i Satana. Kanefa niaritra ratra mafy i Jesosy tamin’izany. Ary tena faharatràna nahafaty tokoa izany. Nitsangana tamin’ny maty i Jesosy ary nanambara ny fandreseny ny Tompontsika. Ny « liona avy amin’ny firenen’i Joda » (Apokalypsy 5:5) no nandresy azy izay mierona tahaka ny liona hitelina antsika kristiana, na lehibe na kely.

Satria tsy misy izay heverina ho kely ka tsy hazain’i Satana, dia tsy misy koa izay heverina ho madinika ka tsy tadiavin’ny Tompo mba ho vonjena. Maty ho antsika rehetra Jesosy. Koa matokia fa tia anao Izy, ary ny Baiboly no manambara izany aminao!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail : lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book : Feon’ny Filazantsara

Raha nanoina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.