NY DIDY FAHA EFATRA!

« Manajà ny rainao sy reninao, araka izay nandidian’i Jehovah Andriamanitrao anao, mba ho maro andro hianao, ary mba hahita soa any amin’ny tany izay omen’i Jehovah Andriamanitrao ho anao. » (Deot 5:16) Rehefa noforonin’Andiamanitra ny olombelona dia hatrany ampiandohana no nanomezany didy ny amin’ny tsy hihinanana ny voan’ny hazo ampovoan’ny saha. Ny fifankatiavana tsy maintsy mifamarafara, […]