ILAINA NY MAZAVA

« Tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka; fa Jehovah no ho fanazavana anao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalahelovanao. » Isaia 60:20 Ny masoandro, ny volana, ny Kintana…; ireo dia nataon’Andriamanitra hiantoka fahazavana ho antsika eto ambonin’ny tany (Genesisy 1:14-19). Ao amin’ny Matio 5:45, Andriamanitra dia mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy […]