TSY MIOVA OMALY SY ANIO ARY MANDRAKIZAY

« Dia hoy Jesosy taminy: Anaka, manan-kanina va hianareo? Dia namaly Azy hoe izy: Tsia. Ary hoy Izy taminy: alatsaho amin’ny sisiny ankavanan’ny sambokely ny haratonareo dia hahazo hianareo. Koa dia nalatsany izany, ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahan’ny hazandrano. » Jaona 21:5-6 Rehefa tsy hitan’ny mason’ny mpianatra intsony Jesosy, na dia efa nomanin’ny Tompo fatratra […]

VOAGEJA MANODIDINA IZAHAY, NEFA TSY TERY…

« Fa ny fitiavan’i Kristy no manery anay, satria izao ho hevitray: maty ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra; » (2Kort 5:14) Vanimpotoana iray mampangirifiry ny fon’ny olona ny fisian’ny andro iray ahatsapàny fa voageja izy. Mafy aminy izany satria tsy vokatry ny fony loatra ary mety hitondràny fahoriana lalina aza. […]

Hetsika fampahafantarana

Nampahafantatra ny sahan’asany teny amin’ny Grande Braderie ny FF Voalohany izao ny sampan’asa Feon’ny Filazantsara no nandray anjara amin’ny « La Grande braderie de Madagascar » izay azon’ny rehetra novangiana tao amin’ny Stand N°104 teny amin’ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina. Hetsika izay nanomboka ny alarobia 02 aprily lasa teo izy io ary nifarana ny alahady 06 […]

Manao ahoana ny saina tokony ananantsika?

« Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin’i Kristy Jesosy koa, Izay, na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany. » Filipiana 2:5-6-7a Nisy vehivavy iray, izay nanana menaka manitra tsara. Nalainy io menaka io dia nahosorany ny tongotry ny lehilahy iray, […]

Akany Fifampandrosoana Ambodinisotry

Niverina nitohy ny fiaraha-miasa. Raha tsiahivina dia anisan’ny programan’asa iray izay iandraiketan’ny Feon’ny Filazantsara ny mikasika ny tanora. Ny Akany Fifampandrosoana Ambodinisotry dia tafiditra amin’izany ka ny fandefasana sarimihetsika arahana fifanankalozan-kevitra no endriky ny fiaraha-miasa. Noho ny fanatsaràna sy fanamboarana ny efitrano fampiasa amin’izany moa dia niato nandritry ny volana maro ny fiaraha-miasa. Misaotra an’Andriamanitra […]

MANANA FITAHIANA IZAY AO AMIN’I JESOSY

« Voatahy samy vehivavy ianao, ary voatahy ny hateraky ny kibonao » (Lioka 1:42b) Miarahaba antsika rehetra amin’ny Anaran’ny Tompo, mbola afaka mifanerasera amin’ny alalan’ny teniny. Amin’izany dia hita fa manana fitahiana manokana mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika isika. Tsy ho ao amintsika anefa izany raha tsy Ilay Andriamanitra be fitiavana manana amby ampy amin’izany no anankinantsika […]

FANDAHARANA AMIN’NY RADIO

« Henoy ny feony » Efa nambara teto ihany ny momba ny fandaharana « Henoy ny feony », mandeha amin’ny onjam-peo na radio, vokarin’ny Sampan’asa Feon’ny Filazantsara. Ny hitoriana ny filazantsara ho an’ny tanora no tanjona lehibe ao anatin’izany. Anisan’ny mampiavaka ny fandaharana ny famakafakana lohahevitra iray izay miova isam-bolana. Nisy rahateo ny fanadihadiana natao mba ahafantarana izay lohahevitra […]