TSY MIOVA OMALY SY ANIO ARY MANDRAKIZAY

avril 28, 2014

« Dia hoy Jesosy taminy: Anaka, manan-kanina va hianareo? Dia namaly Azy hoe izy: Tsia. Ary hoy Izy taminy: alatsaho amin’ny sisiny ankavanan’ny sambokely ny haratonareo dia hahazo hianareo. Koa dia nalatsany izany, ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahan’ny hazandrano. » Jaona 21:5-6

Rehefa tsy hitan’ny mason’ny mpianatra intsony Jesosy, na dia efa nomanin’ny Tompo fatratra aza izy ireo ny amin’izany fandehanany izany, dia mbola tonga amin’izao fahakiviana izao ihany ny mpianatra. Taratry ny fiainana maha-kristiana antsika izany; rehefa mihavitsy ny famantarana hita dia miha-mangatsiaka ny fiainam-panahy. Tsy nahatsiaro ny hafatry ny Tompo ireto mpianatra fa mbola hitsangana Izy, na tsy azony antsaina mihintsy. Maty ny Tompo! izany no tao an-tsainy! hany ka nanapa-kevitra handeha hanarato i Petera, ary dia nanaraka azy ny namany. Nandritry ny alina no nanarato izy ireo, nefa tsy nahazo na mangiran-dratsy aza: mbola marina ny tenin’ny Soratra Masina hoe raha tsy miray amin’ny foto-boaloboka ny sampana dia tsy hitondra vokatra ary halazo! Izany indrindra eto no nitranga! Tsy nahazo na inona izy ireo nandritry ny alina manontolo! Hoy Jesosy tamin’ireo mpianatra: Anaka, manan-kanina va hianareo? Jesosy Ilay tsy miova omaly sy anio mihintsy no mbola eto: Anaka, manan-kanina va hianareo? Ilay Mpiandry tsara tsy manadino ny ondriny, fa mitady hanina ho azy! Nasain’i Jesosy narotsaka ny harato na dia efa afa-nenina aza ry Petera dia narotsany ihany ny harato ka dia feno saika tsy zaka. Tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ny Tompo! Tena Andriamanitra Izy! Hay, tsy maty Ilay Jesosy, ary nitsangana tamin’ny maty, ary izao mbola mahavita fahagagana izao indray! Ny tsy finoana ny Soratra Masina no mahatonga ny olona ho very mandrakizay! Ary izany tsy finoana izany no mahatonga azy hihataka amin’Andriamanitra! Handeha isika hiverina haingana amin’ny finoana an’Andriamanitra Ray, izay miantso antsika amin’ny alàlan’i Jesosy Kristy mba tsy hisaraka Aminy!

Ho aminao anie ny Tompo!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

VOAGEJA MANODIDINA IZAHAY, NEFA TSY TERY…

avril 16, 2014

« Fa ny fitiavan’i Kristy no manery anay, satria izao ho hevitray: maty ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra; » (2Kort 5:14)

Vanimpotoana iray mampangirifiry ny fon’ny olona ny fisian’ny andro iray ahatsapàny fa voageja izy. Mafy aminy izany satria tsy vokatry ny fony loatra ary mety hitondràny fahoriana lalina aza. Maro anefa no mety mangeja ny olona sy ny antony mety mahavoageja azy. Anisan’ireny ny fahotana satria rehefa manao ratsy ny olona dia tandindonin-doza isan’andro ny fiainany. Toy izany koa no mahazo ny firenena iray gejain’ny firenen-kafa. Gejain’ny fifanarahana miafin’ireo mpitondra ny firenena, hany ka mitondra faisana ny vahoaka ao aminy. I Paoly sy Timoty anefa, manana fijery hafa: « Voageja manodidina izahay, nefa tsy tery; » (2Korintiana 4:8a). Fa inona no zava-misy?

Raha mitodika amin’ny hazofijalian’ny Kristy isika, ka manopy maso ny fahoriana nentiny, ary misaina lalina ny lalam-pijaliany dia mahita ny tena fitiavany marina. Io no mahatonga an’i Paoly sy Timoty hilaza eto fa teren’ny fitiavan’I Kristy loatra izy ireo ka izany no tsy mampandry andro sy tsy mampandry alina azy ny amin’ny fijoroana vavolombelona. Izaho izay mitory aminao koa dia teren’ny fitiavany ka tsy mety milamina ny saiko raha tsy milaza aminao aho hoe: Tia antsika Jesosy ka manomana Lanitra vaovao ho antsika Izy. Raha mahatsapa io fitiavany io isika dia teren’izany tsy hitoetoe-poana ihany koa. MiaIa amin’ny fahamboniany ny Tompontsika ka miditra ho eo amin’ny fanetrentena lehibe. Moa tsy izany va no hitantsika ao amin’ny Filipiana 2:6 hoe: « Izay, na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra. Gejain’ny Fitiavany ahy sy ianao Izy ny amin’izany. Ampy Azy, rehefa mino ny maha Zanak’Andriamanitra Azy isika ka mankato izay rehetra efa nandidiany antsika. Hoy Izy: « Fa izao kosa no nandidiako azy: Henoy ny feoko Dia ho Andriamanitrareo Aho, Ary hianareo ho oloko Ka handeha amin’ny làlana rehetra nandidiako anareo, Mba hahitanareo soa. » (Jeremia 7:23). Raha maty Izy dia miara-maty aminy isika rehetra, nefa kosa velona Izy; noho izany dia miara-mitsangana aminy amin’ny maty koa isika ka hiara-belona aminy mandrakizay. Lalina loatra ny fitiavany. Izao ary no izy: Nosatrohana tsilo ny lohan’i Jesosy satria ao amin’ny lohantsika ao no misy ny fibaikoana rehetra maniraka antsika hanao izay mampalahelo an’Andriamanitra. Fantsihana amin’ny hazo fijaliana ny tanan’i Jesosy satria ireo tanantsika ireo no mpanatanteraka ny asa ratsy rehetra. Na mpamono olona na mpamono vady, mailaka loatra ny tanantsika. Ny mpitondra fanjakana na mpitsara na ny hafa koa dia aoka hahatsiaro tena fa ny sonia indray mandrangotry ny tananao dia mety hiteraka fahavoazana tsy hita pesipesenina sy fahafatesana ho an’ny tsy manantsiny. Nofantsihana ny tongotry Jesosy satria ny tongotsika no mandeha tsy an-kiato manatanteraka ny filandratsintsika. Araka izany, rehefa miaraka voahombo amin’i Jesosy isika dia ao aminy ny fanantenantsika rehetra. Ary satria miantoka antsika Izy, na inona na inona manjo antsika dia tsy mihatra amintsika ny fahafatesana. Izay mijery avy eny ivelany dia mahita antsika ho voajeja mafy, saingy isika kosa ao anatiny ao dia mahita fifaliana sy fiadanana.

Eo anatrehan’ny fitiavan’i Kristy antsika ary, Paska toy inona no andrasantsika?: Paska fanafahana manala antsika amin’ny fanangejan’ny Devoly? Sa Paska fanavaozana hitondra antsika amin’ny fanavaozam-panahy? sa Paska Fananganana manangana antsika amin’ny fahafatesana ara-panahy? sa Paska Fiorenana iorenantsika amin’ny finoana an’i Kristy? Sa Paska fanavotana ihoarantsika amin’ny fandrika apetrak’i satana? Maro ireo zava-tsoa entin’ny Paska ho antsika. Tokony handini-tena lalina anefa izaho sy ianao. Rehefa mino isika fa ny fitsanganan’I Jesosy tamin’ny maty no nanala ny fanangejan’ny fahafatesana antsika dia velona mandrakizay miaraka aminy isika.
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika rehetra ny fiadanany. Amen!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Hetsika fampahafantarana

avril 15, 2014

Nampahafantatra ny sahan’asany teny amin’ny Grande Braderie ny FF

Voalohany izao ny sampan’asa Feon’ny Filazantsara no nandray anjara amin’ny « La Grande braderie de Madagascar » izay azon’ny rehetra novangiana tao amin’ny Stand N°104 teny amin’ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina. Hetsika izay nanomboka ny alarobia 02 aprily lasa teo izy io ary nifarana ny alahady 06 aprily 2014. Antony lehibe tamin’izao fandraisany anjara izao ny fampahafantarana amin’ny ankapobeny ny Feon’ny Filazantsara, indrindra ireo sehatr’asa izay ahafantarana azy: ny fampianarana Soratra Masina ifandraisana (Cours Biblique par Correspondance), ny fandaharana amin’ny fampielezam-peo « Henoy ny feony », ny literatiora kristiana, ireo horonan-tsarimihetsika kristiana, ireo programa miaraka amin’ny tanora sy ny programa mandeha amin’ny internet. Mikasika manokana ny « Cours Biblique par correspondance » dia nisy « tract » nozaraina teny an-toerana nahazoan’ireo izay liana hisoratra anarana hanaraka ny fampianarana. Marihina moa fa ho an’ireo izay nandray ny « tract » teny an-toerana dia azony atao ny mandefa mivantana ny tapakila nofenoina ao amin’ny foibe Feon’ny Filazantsara Lot II-V 72 bis Bel Air Ampandrana-BP 3111 Antananarivo na mandefa izany amin’ny alalan’ny Paositra.

ARN_4800 ARN_4799
DSC_0005 DSC_0035
Ireo mpiara-miasa an-tsitra-po FF mizara « tract »
DSC_0002 DSC_0011
DSC_0042 DSC_0061
Liana avy hatrany ireo mpitsidika ny tranoheva
images 3
Lapan’ny Kolontsaina sy Fanatanjahantena Mahamasina

Manao ahoana ny saina tokony ananantsika?

avril 11, 2014

« Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin’i Kristy Jesosy koa, Izay, na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany. » Filipiana 2:5-6-7a

Nisy vehivavy iray, izay nanana menaka manitra tsara.
Nalainy io menaka io dia nahosorany ny tongotry ny lehilahy iray, ary nalainy koa ny volon-dohany dia namafany ny tongotra izay voahosotra tamin’ilay menaka teo! Ny volo dia voninahitry ny vehivavy araka ny Soratra Masina nefa dia namafan’ity vehivavy ity ny tongotr’i Jesosy ny volony! I Kristy Jesosy, araka ny voalaza eo amin’io andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Filipiana io dia nanana ny endrik’Andriamanitra, nanana ny toeram-boninahitra mamirapiratra tany andanitra tany, nefa tsy mba nofikiriny mafy izany fitovina tamin’Andriamanitra izany, ary dia voalaza fa nofoanany ny tenany ka nanaiky izy ho manam-pitoviana amin’ny olona; ny olona izay tena maloto, tsy misy fahamasinana, azo ambara amin’ny teny iray hoe: mihosona maloto. Izany anefa no loharano nahazoan’ny olona izay mandray Azy famonjena. Ny mpanjaka raha ny maha mpanjaka azy dia soavaly no mendrika hitaingenany, fa tsy tokony hitaingina boriky rehefa handeha hiady. I Kristy Mpanjaka nitaingina boriky raha hiditra an’i Jerosalema: tsy hiady Izy fa Mpanjaka malemy fanahy, mitady fihavanana! Aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin’i Kristy koa! I Maria anabavin’i Lazarosy dia nanana tokoa izany saina izany. Ny volondohany izay voninahitra amin’ny mahavehivavy azy no namaohany ny tongotr’i Jesosy. Inona no vokatry ny fiaretan’i Jesosy? Nahazoan’izao tontolo izao fifaliana izany fiaretany izany. Tonga zanak’Andriamanitra koa izay rehetra mandray Azy! Aoka ho ao aminao izany saina izany! Ny sarobidy indrindra eo aminao dia ny fonao, mba foinao hidiran’i Jesosy ve izany? Fa raha hidirany ny fonao dia homeny fifaliana ianao dia ny fiainana mandrakizay!
Andramo fa tsara Izy!

Ho aminao anie ny Tompo!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg

Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Akany Fifampandrosoana Ambodinisotry

avril 9, 2014

Niverina nitohy ny fiaraha-miasa.

Raha tsiahivina dia anisan’ny programan’asa iray izay iandraiketan’ny Feon’ny Filazantsara ny mikasika ny tanora. Ny Akany Fifampandrosoana Ambodinisotry dia tafiditra amin’izany ka ny fandefasana sarimihetsika arahana fifanankalozan-kevitra no endriky ny fiaraha-miasa. Noho ny fanatsaràna sy fanamboarana ny efitrano fampiasa amin’izany moa dia niato nandritry ny volana maro ny fiaraha-miasa. Misaotra an’Andriamanitra lehibe noho ny fahavitan’ny asa fa dia niverina nitohy indray ny fiaraha-miasa nanomboka ny Alatsinainy 24 Martsa lasa teo. Feno hafaliana ireo ankizy sy ireo mpanabe ary ny tompon’andraikitra satria afaka nampita ny hafatry ny Soratra Masina tamin’ny alalan’ny horonan-tsarimihetsika « Ilay zazalahy kely sy ny elefantany » ho an’ireo ankizy beazina indray ny FF. Maniry moa ny Akany ny hitohizan’ny fiaraha-miasa satria tsapa fa dia manampy betsaka amin’ny fitaizana ireo ankizy ny toy izao. Marihina etoana fa Tale vaovao no mitantana io Akany io amin’izao fotoana izao.

IMG_1138 IMG_1144

MANANA FITAHIANA IZAY AO AMIN’I JESOSY

avril 4, 2014

« Voatahy samy vehivavy ianao, ary voatahy ny hateraky ny kibonao » (Lioka 1:42b)

Miarahaba antsika rehetra amin’ny Anaran’ny Tompo, mbola afaka mifanerasera amin’ny alalan’ny teniny. Amin’izany dia hita fa manana fitahiana manokana mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika isika. Tsy ho ao amintsika anefa izany raha tsy Ilay Andriamanitra be fitiavana manana amby ampy amin’izany no anankinantsika ny finoantsika. Tsarovy tsara, fa samy nizaràn’Andriamanitra izany fitahiana lehibe izany avokoa ny zanak’olombelona rehetra, saingy izay tsy mino an’i Jesosy ho tompony dia tsy mety mahita fiadanana mihintsy. Izay mino ny Zanaka kosa anefa hoy ny tenin’Andriamanitra no manana fiainana (Jaona 3:36a).

Inona ary ny Fitahiana?

Andeha horaisintsika ny tenin’Andriamanitra izay naroso tetsy ambony hoe: « Voatahy samy vehivavy ianao, ary voatahy ny hateraky ny kibonao » (Lioka 1:42b). Teo amin’ny tantara nifamangian’i Maria sy Elizabeta ao amin’ny Lioka Toko 1 no nisintonana izany. Andaniny, Elizabeta dia vadin’i Zakaria mpisorona. Mandra-pahatongan’ny fahanterany dia tsy nanana zanaka nateraka izy ireo. Tamin’ny andro iray izay nanatanterahany ny raharaham-pisoronana teo anatrehan’Andriamanitra anefa dia nirahin’Andriamanitra ho eo aminy ny Anjely hilaza aminy hoe: « Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no hataonao anarany » (Lioka 1:13b) (Io ilay Jaona mpanao batisa). Nanampo ve i Zakaria sy Elizabeta fa mbola hanan-janaka amin’izato fahanterany? Ankilany kosa, Josefa sy Maria: mbola tsy mpivady fa mpifamofo. Nanaja ny fifankatiavany noho ny amin’ny didin’Andriamanitra izy ireo. Tonga teo aminy ihany koa ny anjelin’Andriamanitra nilaza hoe: « Ary, indro hitoe-jaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hatao hoe: Jesosy. » (Lioka 1:31). Raha izany, ny FITAHIANA dia tsy inona akory fa AINA izay omen’Andriamanitra amin’ny fotoanany avy. Tsy izany ve no vokatry ny fiterahana? Mahazo aina vaovao ny olona. Voatahy izy. Andao atao hoe: misy aina vaovao avy ao aminy. Noho ny amin’i Jesosy zanak’Andriamanitra velona dia ao amin’i Maria no anataterahana ny fitahiana ho an’ny olombelona rehetra. Tsy tsapan’ny Elizabeta ho efa tanteraka taminy anefa ilay hoe: « voatahy » ka heveriny ho i Maria ihany no manana izany. Ny marina anefa, tsy diso anjara i Elisabeta. Marina tokoa fa na ny vola, na ny harena, na ny fahasalamana, na ny zavatra maro ny amin’izao fiainana izao izay ivelomantsika dia fitahiana avy amin’Andriamanitra avokoa. Satria miantoka ny fahavelomantsika avokoa ireny. Na izany aza anefa dia hoy ny tenin’Andriamanitra: « Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho an’iza izay zavatra noharinao? » (Lioka 12:20). Ny fitahiana izay heverintsika mandrakariva dia ilay mora rava. Ny tena fitahiana dia JESOSY tenany. Amin’izany dia MANANA FITAHIANA IZAY AO AMIN’I JESOSY

Ry havana malala ao amin’ny Tompo, Ny aina izay natolotry Jesosy ho anao teo ambony hazo fijaliana no fara-tampony amin’ny fitahiana omen’Andriamanitra ho anao. Maimaimpoana izany, tsy sandaina vola aman-karena, ary tsy misy sarany. Velona Izy ary nitsangana tamin’ny maty mba anehoany aminao fa misy aina maharitra mandrakizay ao aminy. Zarainy aminao io aina io mba hanananao fahavelomana mandrakizay miaraka aminy koa. Ary raha milaza ny tenin’Andriamanitra fa «voatahy ny hateraky ny kibonao»: dia satria, tsarovy fa tsy ho anao irery; fa lovain’ny taranaka fara-mandimbinao ny fitahiana vitany indray mandeha teo ambony hazo fijaliana. Ny fahafatesany no mampanana fitahiana ny mino rehetra. Rehefa manan-danja aminao ny fahafatesany dia tonga miredareda ao am-ponao ny fahavelomany. Hoy Izy amintsika: « Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy latsaka ao amin’ny tany ny voam-bary ka maty, dia mitoetra foana izy; fa raha maty kosa izy, dia hahavokatra be. » (Jaona 12:24).

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


FANDAHARANA AMIN’NY RADIO

avril 3, 2014

« Henoy ny feony »

Efa nambara teto ihany ny momba ny fandaharana « Henoy ny feony », mandeha amin’ny onjam-peo na radio, vokarin’ny Sampan’asa Feon’ny Filazantsara. Ny hitoriana ny filazantsara ho an’ny tanora no tanjona lehibe ao anatin’izany. Anisan’ny mampiavaka ny fandaharana ny famakafakana lohahevitra iray izay miova isam-bolana. Nisy rahateo ny fanadihadiana natao mba ahafantarana izay lohahevitra mahaliana ny mpihaino tamin’ny jolay-septambra 2013. Entina tsikelikely mifanesy araka izany ao anatin’ny fandaharana izy ireny ho fanomezana fahafaham-po ny rehetra indrindra ny tanora. Ankoatra izany, ao anatin’ny volana iray, dia mpandray anjara samihafa ihany koa no asaina mitondra ny fiheverany mikasika ilay lohahevitra raisina eo. Misokajy efatra mazava tsara izy ireo: tanora zandriny, tanora zokiny, ray aman-dreny, ary ray aman-dreny am-panahy (Pastora, Mpitandrina). Ireto sokajy farany ireto no mamarana hatrany ny dinidinika amin’ny famakafakana amin’ny fandravonana izay rehetra voaresaka tamin’ireo fandaharana telo nifanesy na ihany koa mitondra famenon-kevitra izay tsy voalaza kanefa tsara ho fantatra. Ny fikendrena ao anatin’izany dia mba ho feno tsara ny hafatra atolotra mba ho sahaza sy tandrify ny mpihaino tsirairay. Tsiahivina, fa miditra amin’ny fahatelo taonany izao ity fandaharana « Henoy ny Feony » ity ary ankoatra an’Antananarivo dia efa mihaino azy ihany koa amin’izao fotoana izao ny mponina any amin’ny renivohitry ny faritra Atsinanana sy ao Vakinankaratra.

DSC_0712
Pastora ZOULDER David sy ireo mpiandraikitra ny Fandaharana