Manao ahoana ny saina tokony ananantsika?

« Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin’i Kristy Jesosy koa, Izay, na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany. » Filipiana 2:5-6-7a Nisy vehivavy iray, izay nanana menaka manitra tsara. Nalainy io menaka io dia nahosorany ny tongotry ny lehilahy iray, […]