TSY MIOVA OMALY SY ANIO ARY MANDRAKIZAY

« Dia hoy Jesosy taminy: Anaka, manan-kanina va hianareo? Dia namaly Azy hoe izy: Tsia. Ary hoy Izy taminy: alatsaho amin’ny sisiny ankavanan’ny sambokely ny haratonareo dia hahazo hianareo. Koa dia nalatsany izany, ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahan’ny hazandrano. » Jaona 21:5-6 Rehefa tsy hitan’ny mason’ny mpianatra intsony Jesosy, na dia efa nomanin’ny Tompo fatratra […]