FA IZAHO MAHALALA NY HEVITRA IHEVERAKO ANAREO

« Tahaka ny nanirahanao Ahy ho amin’izao tontolo izao no mba anirahako azy kosa amin’izao tontolo izao. »Jaona17:18 Jesosy Kristy mivavaka ho an’ny mpianany no hitantsika eto amin’ity andinin-tSoratra Masina ity. Andriamanitra naniraka an’i Jesosy ho amin’izao tontolo izao ary Jesosy kosa naniraka ny mpianatra ho amin’izao tontolo izao. Tao amin’Andriamanitra Jesosy tany amboalohany, ary nirahiny tety […]

« Club FF » Lycée Nanisana:

Ny Club FF eny amin’ny Lycée Nanisana dia manokana fotoana iray isa-kerinandro hiarahana mandinika Soratra Masina sy midera an’Andriamanitra amin’ny hira. Isaky ny Talata fahatelon’ny volana dia misy solon-tenan’ny Foibe Feon’ny Filazantsara mamangy sy mitondra fampianarana eny an-toerana ka ny lohahevitra hoe « Ahoana no anavahana ny tena izy sy ny sandoka » no nifampizaràna tamin’ny 20 […]

NY MPAMPAKATRA SY NY HAMPIAKARINA

« Ary nahita aho fa, indro, ny Tanana masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin’Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin’ny vadiny (Apokalypsy 21:2). Ao amin’ny boky nosoratan’i Charles Dicken’s nampitondrainy ny lohateny hoe: Great Expectations (azo adika hoe Fanantenana Lehibe) dia asehony ny nanjo an-dRamatoa kely Havisham izay voapetrapetraka tamin’ny alin’ny […]

Fandaharana amin’ny fampielezam-peo

Ny kolikoly sy ny fiainana kristiana: ny hiatrehana sy ny hiadiana aminy Mandrakariva dia laharam-pahamehana eo amin’ny programan’asan’ny Fanjakana iray ny « Ady amin’ny kolikoly ». Tsapa mantsy fa dia anjakan’io kolikoly io avokoa ny sehatra maro samihafa; izay fositra iray mamotika ny firenena. Nandritra ny volana maro dia anisan’ny nivoitra tamin’ny valan-dresaka notontosain’ny haino aman-jery maro […]

Fianarana Soratra Masina Ifandraisana

Dingana maro no lalovana hahalavorary ny asa Raha tsiahivina fohy dia ny « Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana » na ny « Cours Biblique par Correspondance » no programan’asa voalohany novokarin’ny FF ny taona 2000 izay vao nivelatra tamin’ireo sehatr’asa hafa. Nandritra izay 13 taona lasa izay àry dia azo ambara fa tsy mitsaha-mitombo ireo olona resy lahatra miroso amin’ny […]

ZARO AMIN’NY LALANA TOKONY ALEHANY NY ZAZA…

« Fa ianao kosa dia mahareta amin’izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany; fa hatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny Soratra Masina, izay nampahendry anao ho amin’ny famonjena amin’ny finoana izay ao amin’i Kristy Jesosy. » II Tim 3:14-15 Betsaka ny zavatra mbola tsy hitantsika tonga tampoka eo […]

NY TANTARAN’NY VOHITRA ROA

« Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin’ny andro fahoriana, ka mahalala izay mialoka aminy, fa amin’ny riaka manafotra no anafoanany ny fitoerany (an’ i Ninive izany) … ». (Nahoma 1:7-8) « Ry Jerosalema, ry Jerosalema… » (Matio 23:37) Ny tantaran’i Ninive sy Jerosalema dia azo antsoina hoe: Ny lovan-tsofina ela mikasika Vohitra roa. Nitory ny fibebahana tany Ninive i Jona, […]

NY FANALAHIDY:

MANAMBARA NY FAHEFAN’I KRISTY « Ary hapetrako eo an-tsorony ny fanalahidin’ny tranon’I Davida; dia hamoha izy, ka tsy hisy handrindrina; ary handrindrina izy, ka tsy hisy hamoha. » Isaia 22:22 Rehefa nahavita ny fe-potoana niasany amin’ny maha Chancellor ny Exchequer azy i Randolph Churchill, dia nisy solontenan’ny Parlemanta tonga tao antranony mba haka ireo fanamiana ofisialy. Tsy […]

Seminera Fampiofanana:

Fampitaovana ny olona masina Nahazo ny anjarany koa ireo Mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaires” vaovao Mba hisian’ny fahombiazana bebe kokoa hatrany sy ho fampivelarana ny asa fanompoana izay iandraiketan’ireo « volontaires » isan-toerana eto amin’ny Faritra Antananarivo sy ny manodidina (Fiangonana, Sekoly, Fiarahamonina) dia nanome Fampiofanana manodidina ny Fitoriana ny Filazantsara ho azy ireo ny FF, ny Sabotsy 26 […]