NY TANTARAN’NY VOHITRA ROA

« Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin’ny andro fahoriana, ka mahalala izay mialoka aminy, fa amin’ny riaka manafotra no anafoanany ny fitoerany (an’ i Ninive izany) … ». (Nahoma 1:7-8) « Ry Jerosalema, ry Jerosalema… » (Matio 23:37) Ny tantaran’i Ninive sy Jerosalema dia azo antsoina hoe: Ny lovan-tsofina ela mikasika Vohitra roa. Nitory ny fibebahana tany Ninive i Jona, […]