NY TANTARAN’NY VOHITRA ROA


« Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin’ny andro fahoriana, ka mahalala izay mialoka aminy, fa amin’ny riaka manafotra no anafoanany ny fitoerany (an’ i Ninive izany) … ». (Nahoma 1:7-8)
« Ry Jerosalema, ry Jerosalema… » (Matio 23:37)

Ny tantaran’i Ninive sy Jerosalema dia azo antsoina hoe: Ny lovan-tsofina ela mikasika Vohitra roa. Nitory ny fibebahana tany Ninive i Jona, fa ireo taranaka taty aoriana kosa dia nandà ny Tenin’Andriamanitra. Tanàna lian-drà “feno lainga sy fandozana, tsy ialan-dremby ao aminy » (Nahoma 3:1) no niantson’i Nahoma azy. Rava tanteraka tamin’ny taona 606 talohan’i Kristy ny tanànan’i Ninive ary porofo tena kely sisa no tavela nahafantarana fa nisy izany tanàna izany. Nitomany an’i Jerosalema i Jesosy satria fantany fa ny mponina ao aminy no namono ireo irak’Andriamanitra nialoha Azy, ary hanjo ny Zanak’Andriamanitra koa izany. Tanteraka ny faminaniany, dia ny amin’ny hanaovana fahirano an’i Jerosalema ka tsy hisy vato hifanongoa ao ka tsy horavana, tamin’ny nandravan’ny Romana ny tanàna tamin’ny taona 70 taorian’i Jesosy Kristy. Ka ny Rindrina Fitomanina ihany sisa no niangana.
Ampianarin’i Jesosy fa « Izay nomena be, dia be no hotadiavina aminy » (Lioka 12:48). Rehefa nampihatra izany teny fahamarinana izany tamin’ireo vohitra roa ireo Jesosy dia nanambara hoe: « Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin’ity taranaka ity amin’ny andro fitsarana ka hanameloka azy; fa nibebaka izy tamin’ny nitorian’i Jona teny; nefa indro misy lehibe noho Jona eto. » (Matio 12:41). Nanana fotoana tsara maro dia maro ny mponina tao Jerosalema tokony ho nahafahany nanaja sy nanompo ny Andriamanitra marina. Eny, nonina teo aminy mihitsy aza ny Zanak’Andriamanitra. Nefa nolaviny ny Tenin’Andriamanitra. Nilaza teny fitsaràna ho an’i Ninive i Nahoma, nefa nambarany koa ny fahasoavan’Andriamanitra mpamela heloka, sy ny fahatsaràny, ary ny fiahiany izay rehetra mialoka (na miankina) Aminy. Tsinjony mialoha ny fotoana mesianika hanambarana ny Vaovao Mahafaly tamin’izy nilaza hoe: « Injany! Any an-tendrombohitra ny tongotry ny mitondra teny soa mahafaly sady mitory fiadanana » (Nahoma 2:1). Fatratra ny fahalalàn’i Jesosy (na koa ny fiahiany) an’i Jerosalema sy ny mponina ao aminy. Eny, ny mponina rehetra ambonin’ny tany, ka nanolorany ny ainy mba hamonjena azy. Ao amin’i Kristy no ahazoantsika famelankeloka sy fihavanana amin’Andriamanitra.

Jesosy Kristy Tompo, mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :