NY MPAMPAKATRA SY NY HAMPIAKARINA

« Ary nahita aho fa, indro, ny Tanana masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin’Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin’ny vadiny (Apokalypsy 21:2). Ao amin’ny boky nosoratan’i Charles Dicken’s nampitondrainy ny lohateny hoe: Great Expectations (azo adika hoe Fanantenana Lehibe) dia asehony ny nanjo an-dRamatoa kely Havisham izay voapetrapetraka tamin’ny alin’ny […]