FA IZAHO MAHALALA NY HEVITRA IHEVERAKO ANAREO

« Tahaka ny nanirahanao Ahy ho amin’izao tontolo izao no mba anirahako azy kosa amin’izao tontolo izao. »Jaona17:18 Jesosy Kristy mivavaka ho an’ny mpianany no hitantsika eto amin’ity andinin-tSoratra Masina ity. Andriamanitra naniraka an’i Jesosy ho amin’izao tontolo izao ary Jesosy kosa naniraka ny mpianatra ho amin’izao tontolo izao. Tao amin’Andriamanitra Jesosy tany amboalohany, ary nirahiny tety […]