VAHAO IZY!


« Ary, indro, nisy anjelin’ny Tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano; ary izy nanohina ny tehezan’i Petera, dia namoha azy ka nanao hoe: Mitsangàna faingana. Dia niala tamin’ny tànany ny gadra. » (Asa. 12:7)

Rehefa tonga ny fetim-pirenena malagasy, na koa taom-baovao; fanaon’ny filohampirenena malagasy ny manome fanalefahan-tsazy ho an’ireo izay voaheloka any amin’ny fonja. Misy amin’ireo voaheloka no afaka madiodio, misy kosa anefa ireo izay mihena amin’ny ampahany ihany ny taona anefàny ny saziny. Raha ny marina dia ny lalàna malagasy no manome ny filoha izany fahefàna izany ary mbola ny lalàna ihany koa no mametra izay hahazo na tsia ny famindram-po.

Manao ahoana ary ny zava-misy hitantsika eto amin’ny tenin’Andriamanitra? Mihatra amin’ny Petera avy hatrany, tsy misy fe-petra ny famotsoran-tsazy. Afaka tamin’ny gadrany izy rehefa nankato ny tenin’Andriamanitra nampitondrainy ny Anjeliny manao taminy hoe: « Mitsangàna faingana ». Afaka tanteraka i Petera satria Andriamanitra mihintsy no manampahefàna namaha ny fatorany ary dia Izy ihany koa no nanatanteraka ny famoahana azy ao anatin’ny fonja. Nanaiky izay rehetra nolazain’ny Anjely hatrany hatrany i Petera satria feno tao aminy ny finoana ilay Jesosy Kristy Mpanafaka azy (Asa 12:8-9). Fa tamin’ny fotoana iray hafa koa, Jesosy nanangana an’i Lazarosy tamin’ny maty. Ary rehefa tafatsangana i Lazarosy dia niteny tamin’ny olona Izy nanao hoe: « VAHAO IZY! ». Milaza izany indrindra ny (Jaona 11:44): « Dia nivoaka ny maty nisy fehim-paty ny tànany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin’ny olona: Vahao izy, ka avelao handeha. » Rehefa Jesosy no nanangana dia niseho ny tena fahavelomana tanteraka teo amin’i Lazarosy. Rehefa nanaiky ny tenin’i Jesosy, hamaha ny fatoran’i Lazarosy ihany koa ny olona dia niseho tamin’ny tena maha izy azy izany fahavelomana izany. Manoloana ireo tranga roa ireo, farafahakeliny, dia miharihary amintsika loatra fa manangana ny zanany amin’ny alalan’ny teniny Andriamanitra. Manafaka ny gadra sy ny fatorantsika Izy. Noho ny fitiavany dia mamaha ny voaly maintin’ny fahafatesana izay manarona ny voninahitr’Andriamanitra tsy ho hitantsika Izy mba hiposaka sy hibaliaka amintsika indray ny masoandrom-piadanana. Adidiny feno ny momba antsika ary tsy vidiana na sandaina vola aman-karena Aminy izany, na koa, am-pahany ihany toy izay omen’izao ntontolo izao. Dia hoy Izy amiko sy aminao: « Izao no lazan’i Jehovah, ny Iray Masin’ny Isiraely, dia ny namorona azy: Ny amin’ny zavatra ho avy no anontanio Ahy; ary ny zanako sy ny asan’ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. » (Isaia 45:11).

Amin’izany rehetra izany àry, na dia mamatotra aza izao tontolo izao sy ny filàny; tsarovy fa Jesosy irery ihany no Mpanafaka antsika. Namatotra antsika ny aretina dia nositranin’i Jesosy izany. Namatotra antsika ny fahantràna ara-nofo dia nampanan-karena antsika tamin’ny teniny Izy. Nanagadra antsika ny fonja; Izy no fifaliantsika. Namatotra antsika ny fahoriana dia nampionona antsika tamin’ny sandriny mahery Izy. Jereo anie ny fahazaran-dratsy sy ny fahotàna nilomanosantsika, izay tena mampalahelo ny Raintsika any an-danitra tokoa, fa Jesosy mihintsy no nisolo vaika antsika teo ambony hazofijaliana mba hampitony ny fahatezeran’Andriamanitra ka hananantsika fiainana mandrakizay. Manoloana izany indrindra dia hoy Jesosy amiko sy aminao: « Mankanesa amin’iroa vohitra tandrifinareo iroa, ary miaraka amin’izay dia hahita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy hianareo; vahao izy, dia ento ety amiko. » (Matio 21:2). Zarao ny famonjena sy ny fifaliana ary ny fiadanana azonao tao amin’i Jesosy. Mandehàna amin’izay rehetra andidiany sy anirahany anao fa hoy Izy: « Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; Mampahery anao Aho sady mamonjy anao; Eny, mitantana anao amin’ny tanana ankavanan’ny fahamarinako Aho. » (Isaia 41:10).

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :