Programan’asa eo amin’ny sehatry ny tanora.


Mivelatra ny fitoriana ny Filazantsara eny amin’ny Sekoly ambony.

Araka ny efa voalaza teo aloha dia nanomboka ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantara (FF) sy ny Sekoly tsy miakina ISPPS izay manofana mpitsabo mpanampy sy mpampivelona (Paramédicaux). Ny Talata 01 Jolay 2014 teo àry dia nanao fanazavàna sy fanentanana mivantana mikasika ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (Cours Biblique par Correspopndance) sy ireo boky Literatiora kristiana vokarin’ny FF tamin’ireo mpianatra ao amin’ny Taona voalohany sy Fahatelo eto amin’ny ISPPS Antananarivo ny solontenan’ny Staff FF. Na dia tsy mahazatra ireo mpianatra aza ny fidiran’ny Fampianarana Soratra Masina any an-tSekoly dia maro ireo liana ary maniry ny hiroso amin’izany. Marihina fa ireo Literatiora kristiana dia nomena ho fampitaovana ny bibliothèque ao amin’ny Sekoly mba ahafahan’ny rehetra mandray ny torolalana sy Tenin’Andriamanitra izay manampy amin’ny fiatrehana ny olana eo amin’ny fiainana an-davan’andro. Isaorana an’Atoa RAMANAHIRANA Gérard, Tale Jeneralin’ny Sekoly amin’ny fametrahany ho zava-dehibe ny fampandrosoana ny ara-panahy ao amin’ny Sekoly.

DSC_0020 DSC_0016
ISPPS: Sekoly mpanofana mpitsabo mpanampy sy mpampivelona (Paramédicaux) Antananarivo. Fifanomezan-tanana teo amin’ny Solontenan’ny FF sy ny mpiandraikitra ny Sekoly.
DSC_0006 DSC_0010
Fanentanana mikasika ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana sy ireo boky Literatiora kristiana. Mahaliana ny mpianatra ny fanazavàna nomena azy.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: