NA DIA FONY MBOLA MATIN’NY FAHADISOANA AZA ISIKA, DIA NAHAVELONA ANTSIKA ANDRIAMANITRA.

« Hiainga aho, dia hody any amin’ny raiko ka hanao aminy hoe: Raiko o, efa nanota tamin’ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony;… » (Lioka 15:18-19a) Ny Fitiavan’Andriamanitra: Tamin’ny fanoharana nataon’i Jesosy ny amin’ilay zanaka adala dia niahy ity zanany ity ilay Ray ary tsy nanana ny naha ory azy loatra; […]