IO FAHAZARANA IO:

« Fa tahaka ny tamin’ny andro fony tsy mbola tonga ny safo-drano, ka nihinana sy nisotro ny olona ary nampaka-bady sy namoaka ny ampakarina, mandra-pihavin’ny andro izay nidiran’i Noa tao amin’ny sambo-fiara, ary tsy fantany mandra-pihavin’ny Safo-drano izay nandringanana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fihavian’ny Zanak’olona. » Matio 24:38-39 Raha ny heviny iray ny […]