NY FINOANA…

« Ary tsy niahanahana ny amin’ny teny fikasan’Andriamanitra tamin’ny tsy finoana izy,fa nampaherezin’ny finoana ka nanome voninahitra an’Andriamanitra. » Romana 4:20 – Ny finoana resahina eto dia ny finoana an’Andriamanitra, ary anisany ahitana izany ny ao amin’ny Hebreo 11:1, « ary ny finoana no fahatokiana ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. » Nanantena an’Andriamanitra sy ny teny […]