MIKATSAKA MPIARA-MIASA MAHATOKY ANDRIAMANITRA.

août 14, 2014

« Nony ampitso dia te-hiala ho any Galilia Jesosy, ary nahita an’i Filipo Izy ka nanao taminy hoe: Manaraha Ahy. » (Jaona 1:35-43)

MANARAHA AHY!…Maro tamintsika no efa nantsoin’I Jesosy toy izany teo amin’ny fiainantsika. Mety tsy ho tamin’ny teny mivantana no nandrenesantsika izany, fa mety kosa, ho tamin’ny fomba maro samihafa, an-kolaka. Tao ohatra ny hoe: nahazo zava-tsoa sarobidy dia faly, ary vokatr’izany dia nahatsiaro fa nohasoavin’Andriamanitra manokana. Taorian’izay dia nanapa-kevitra fa hanaraka an’i Jesosy, ilay be fitiavana sy be indra-fo, tsy mba mahafoy. Tao indray ireo niharam-pahoriana ka tojo olana saro-bahana; rehefa nampaherezin’ny tenin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ireo mpanompon’ Andriamanitra samihafa anefa dia tonga ho natanja-tsaina sy nahery am-panahy ary dia tapa-kevitra ihany koa fa hanara-dia ny Tompo amin’ny fiainana manontolo. Raha ny tena marina, sarotra dia sarotra ny manapa-kevitra eo anatrehan’ny teny hoe: « Manaraha ahy ». Eo mihintsy, no mila ny fahaizan’ny olona misafidy indraindray. Tamin’ny fandalovan’i Jesosy, toy ny tamin’ity lehilahy ity, ohatra, dia nanana fanapa-kevitra haingana Filipo fa hanaraka izay halehany. Tsy nisy fisalasalàna tao aminy. Tsara fanapahan-kevitra izy satria Ilay niantso azy no arahany avy hatrany. Ny tsy fahaiza-manapa-kevitra anefa, mahatonga fahavoazana tsy hita pesipesenina. Tsarovy mandrakariva fa MIKATSAKA MPIARA-MIASA MAHATOKY ANDRIAMANITRA. Angataho ny Fanahy Masina, fa Izy no mpitari-dalana sy mpanoro ny hevitr’Andriamanitra aminao. Indraindray koa ny olona, mijery olon-kafa; rehefa mahazo fiantsoana izy dia ny hafa aloha no tsarainy, ataony hoe: I ranona aza toy izao sy toy izao. Jesosy anefa, rehefa miantso anao, dia ianao izay no ilainy. « Hoy Jesosy taminy: Raha tiako hitoetra izy mandra-pihaviko, ahoanao izany? fa manaraha Ahy hianao. » (Jaona 21:22).
Manoloana ny fanarahana an’i Jesosy dia tsara ny manamarika fa antso ananan-tsafidy ny Azy. Marina fa Jesosy no miantso, kanefa, manan-tsafidy lehibe ianao eo anatrehan’izany. Izao anefa no tsarovy: Rehefa Jesosy no mifidy anao dia manana antoka ianao amin’izay anirahany anao. Hoy indrindra mantsy Izy: « Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo, mba homen’ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ny anarako na inona na inona. » (Jaona 15:16). Mahereza amin’ny antson’ny Tompo. Momba anao mandrakariva Izy ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao. Ary « …aoka ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana hianao, dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana. » (Apokalypsy 2:10b). Tenin’ny Tompo izany. Ho aminao ny fiadanany. Amen!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny « leave a comment » eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny « enter your comment here ».

Publicités

Iray volan’ny Vondrona Fototra Laika FJKM Ambohimiadana Fanilo (SPAA 11)

août 14, 2014

Ny Dian’ny mpivahiny: horonan-tsarimihetsika ho fampitomboana sy ho fampiorenana ny finoana.

Tsy mitsahatra ny mikatsaka sy mitady izay fomba entina hampandrosoana sy hampiorenana ny finoan’ireo kristiana ao aminy hatrany ny Fiangonana. Nampisongadina izany ny Vondron’ny Kristiana Laika (VFL) ao amin’ny FJKM Ambohimiadana Fanilo ny Alahady 03 Aogositra 2014 tolak’andro lasa teo. Fandefasana ny horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny « Ny dian’ny mpivahiny » moa no nentiny namoriana ireo kristiana laika, ka hisintonana indrindra ny hafatry ny Soratra Masina, mba hiainana izany amin’ny maha kristiana. « Mampanantena fiainana mandrakizay ho antsika Andriamanitra saingy tsy mampanantena làlana mora hahatratrarana izany Izy ». Ny Feon’ny Filazantsara no nanantanteraka ny fandefasana ny horonan-tsarimihetsika araka ny fangatahan’ny Fiangonana amin’ny maha Fiangonana mpiara-miasa azy. Isaorana an’Andriamanitra, fa maro ireo olona tonga namaly ny antso, nahatratra teo amin’ny 300 teo ho eo no tonga nijery.

DSC_0081 DSC_0090
FJKM Ambohimiandana Fanilo Jaona, Staff LHM nanatanteraka ny fandefasana ny horonan-tsarimihetsika
DSC_0078 DSC_0099
Ireo kristiana tonga nijery Ny Filohan’ny VFL sy ny Mpitandrina nisaotra ny Feon’ny Filazantsara