TENA TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA MARINA VE NY TENANTSIKA?

« Izao no teny tonga tamin’i Jeremia avy tamin’i Jehovah: Mitsangana eo ambavahadin’ny tranon’i Jehovah, ary torio eo izao teny izao, ka ataovy hoe: Mihainoa ny tenin’i Jehovah hianareo, ry Joda rehetra, izay miditra amin’ireto vavahady ireto mba hiankohoka eo anatrehan’i Jehovah. Izao no lazain’i Jehovah, Tompon’ny maro, Andriamanitry ny Isiraely: Ataovy tsara ny làlanareo sy […]