Fiaraha-mientana ho fampandrosoana ny asan’Andriamanitra

« Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray » Asa 20:35b Tiana ny mampahatsiahy fa mba ho fampandrosoana ny ambaindain’ny Fanjakan’Andriamanitra; ny Feon’ny Filazantsara dia manolotra maimaim-poana ireo sehatr’asa vokariny ho an’ireo mpiara-miasa aminy izay tsy mitsaha-mitombo (Fiangonana, Sekoly, Oniversite, olona tsirairay). Mba hahafahana manohy izany asa lehibe izany dia miezaka hatrany koa ny eto amin’ny Foibe […]

NY VOKA-DRATSIN’NY TSY FAMELANA HELOKA!

« Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. » Matio 6:12 Ny famelan-keloka noraisintsika tamin’ny Batisa izay nanadiovana antsika tamin’ny fahotana nolovantsika tamin’ny niterahana antsika araka ny nofo dia nandraisantsika ny fananganana anaka avy amin’Andriamanitra Ray: lasa zanak’Andriamanitra isika! Maimaimpoana izany! Mila famelan-keloka koa anefa isika noho ny fahotana isan’andro, satria manota isan’andro isika: […]