Fiaraha-mientana ho fampandrosoana ny asan’Andriamanitra

septembre 5, 2014

« Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray » Asa 20:35b

Tiana ny mampahatsiahy fa mba ho fampandrosoana ny ambaindain’ny Fanjakan’Andriamanitra; ny Feon’ny Filazantsara dia manolotra maimaim-poana ireo sehatr’asa vokariny ho an’ireo mpiara-miasa aminy izay tsy mitsaha-mitombo (Fiangonana, Sekoly, Oniversite, olona tsirairay). Mba hahafahana manohy izany asa lehibe izany dia miezaka hatrany koa ny eto amin’ny Foibe FF mitady loharanom-bola, hanampiana izay eo am-pelantanana. Koa taorian’ny fivorian’ny mpiasa teto amin’ny Foibe ny Talata 3 Septambra 2014 lasa teo ary dia tapaka fa hisy « boatin-drakitra » hozaraina amin’izay vonona handray anjara amin’izany, hanomezany izay foiny. Hangonina isaky ny enim-bolana izy io, koa ny mpiasa eto amin’ny Foibe no hisantatra izany, avy eo manentana ireo mpiara-miasa an-tsitrapo. Koa ho antsika izay maniry handray anjara amin’izany dia afaka manatona ny Foibe FF. Am-pitiavana sahady no andraisanay ny fanohanana am-bavaka sy ny tolo-tànana entinao am-pifaliana.

DSC_0180
Ny Talen’ny FF miaraka amin’ny mpiara-miasa, miara-mihevitra izay ho fampandrosoana ny asa.
Publicités

NY VOKA-DRATSIN’NY TSY FAMELANA HELOKA!

septembre 5, 2014

« Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. » Matio 6:12

Ny famelan-keloka noraisintsika tamin’ny Batisa izay nanadiovana antsika tamin’ny fahotana nolovantsika tamin’ny niterahana antsika araka ny nofo dia nandraisantsika ny fananganana anaka avy amin’Andriamanitra Ray: lasa zanak’Andriamanitra isika! Maimaimpoana izany! Mila famelan-keloka koa anefa isika noho ny fahotana isan’andro, satria manota isan’andro isika: « raha hoy isika: Tsy nanota isika, dia mampandainga Azy, ary ny teniny tsy ato anatintsika. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina Izy ka mamela ny fahadisoantsika. » Mila mamela ny fahotan’ny hafa tamintsika koa anefa isika, ary ity farany ity no ijanonana ela kely: Nisy ramatoa be iray, efa ho valo-polo taona mahery, tena mpivavaka be, ary nanan-janaka mianadahy izy; Nisy fotoana nandehanan’ny zanany lahy nitory ny filazantsara tany atsimon’ny nosy tany ary dia napetrany tamin’ny anabaviny ity ramatoa be reniny ity. Tezitra mafy tamin’ity zanany lahy ity ilay reniny ka saika isan’andro izy dia nitanisa izany alahelony izany. Nisy olona niantra azy ity ramatoa ity satria sahirana ihany ny zanany vavy. Herinandro masina talohan’ny Paska dia narary ilay ramatoa ka nitaraina mafy fa marary sy mahatsiaro ho may! Dia nohezahina notsaboina, nefa dia notaraininy mandrakariva hoe may izy. Gaga ireto olona nikarakara azy, ary dia nentina ambavaka marain-tsihariva izy sady notohizana ihany ny fitsaboana. Dia mbola nitaraina ho may ihany. Ny vavaka isan’andro anefa tsy tapaka mihintsy ankoatra ny vavaka ataony samy irery. Ny sabotsy alohan’ny Paska dia tsy hitan’ireo olona nikarakara intsony izay natao fa mbola nidradradradra ho may ihany ity ramatoa ity na dia efa nahery nivavaka aza. Dia nanontaniana izy hoe: sao dia mbola misy heloka tsy nibebahanao? Sao dia mbola nitahiry alahelo tamin’olona hianao, ary sao dia mbola mitahiry alahelo tamin’ny zakao lahy izay tsy nikarakara anao ianao? Eny hoy izy, mbola malahelo aho fa ny zanako lahy nandao ahy, ary tsy nikarakara ahy! Dia nasaina nibebaka izy, nifona tamin’Andriamanitra noho ny nitehirizany alahelo tamin’ny zanany. Ny alahadin’ny Paska rehefa nifoha izy dia nanontaniana hoe nanao ahoana, dia namaly fa tsy mahatsiaro may intsony! Efa mahita an’i Jesosy ve ianao? Eny, efa mahita Azy aho. Minitra vitsy taorian’izay dia nodimandry ilay ramatoa. Ramatoa mpivavaka be, nefa tsy namela ny heloky ny zanany lahy: tena may hatrany raha tsy nibebabaka! « Mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. »

Ny Tompo Jesosy anie hampahery antsika!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny « leave a comment » eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny « enter your comment here ».