NY LALAN’NY FITIAVANA…

« Efa renareo fa voalaza hoe: « Tiava ny namanao », ary mankahalà ny fahavalonao. Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an’izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny Rainareo izay any andanitra hianareo. » Matio 5:43-45a Ity teny eto anatrehantsika eto ity dia ao antin’ny toriteny nataon’i Jesosy teny an-tendrombohitra; ary ny […]