Voafonja vehivavy (Antanimora): Fifaninanana Rindran-kira ara-pilazantsara

Mihobia ho an’i Jesosy Kristy Ireo vehivavy voafonja eny amin’ny Fonjaben’Antanimora no nahazo ny anjara fifaliana nentin’ny Feon’ny Filazantsara ho amin’izao ankatoky ny fankalazana ny krismasy izao; raha toa ka ny voafonja lehilahy no nahazo izany hatrizay. Fifaninanana rindran-kira ara-pilazantsara nampitondraina ny lohateny hoe: « MIHOBIA 2014 » no natolotra ho azy ireo, ka natomboka ny 04/11/14 […]

MPANAFAKA TAHAKA AZY

«Dia natolotra Azy ny bokin’Isaia mpaminany; ary nony namelatra ny boky Izy, dia nahita ny teny voasoratra hoe: « Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahorina, Hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah » (Isa. 61. […]

TSY MAINTSY IANJADIAM-PAHORIANA NY FIAINAN’NY MINO

« Ary hoy koa Izy tamin-dravehivavy: Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan-anaka hianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. » Genesisy 3:16 Fifaliam-be teo amin’ny fiainan’ny malagasy ny fananana taranaka. Aminy dia fitohizanaina ireny, no sady fameloma-maso ny anaran-dray aman-dreny. Noho izany, tsy […]

Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)

Manambara ny famonjena ny Tenin’Andriamanitra Anisan’ny Fiangonana mpiara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara nanomboka tamin’ny taona 2012 ny FJKM Peniela Ambodifasina. Amin’ny alalan’ny FSMI na « Cours Biblique par Correspondance » sy ny « Film débat » moa no iompanan’izany fiaraha-miasan’ny roa tonta izany. Koa ny Alahady 02 Novambra 2014 izay Alahadin’ny zanak’Ampielezana no nanolorana Diplaoma ireo mpianatra nahavita ny Fampianarana […]

FAHASARO-PO, FAHAMORAM-PANAHY!

« Koa indro ny fahamoram-panahin’Andriamanitra sy ny fahasaro-pony amin’izay lavo dia fahasaro-po; fa aminao kosa dia fahamoram-panahin’Andriamanitra, raha maharitra ao amin’ny fahamoram-panahiny hianao; fa raha tsy izany dia hotapahina koa hianao. » Romana 11:22 Ny zava-nisy tany am-piandohana, dia niseho ny fahamoram-panahin’Andriamanitra. Tena tsara ny fifandraisana teo amin’Andriamanitra sy ny olona noforoniny. Toy ny paradisa ny fiainan’ny […]

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara (FF)

FAMPIOFANANA: Fampitaovana ny olona masina Mivelatra amin’ny SP Andrefana sy ny SP Iarivo Avaradrano, eo amin’ny sahan’ny FJKM sy ny Fiangonana METM ankehitriny ny fananganana fiaraha-miombon’antoka (Fiangonana sy ny FF). Tanteraka soa aman-tsara ny 06,07 Novambra 2014 lasa teo, teny amin’ny FOFIKRI Ilafy mantsy ny Fampiofanana antsoina hoe « Fampitaovana ny olona masina » niarahana tamin’ireo Fiangonana […]

TSARA, TSARA, TSARA JEHOVAH!

« Andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy. Matahora an’i Jehovah, hianareo olony masina; fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra Azy. Na dia ny liona tanora aza tsy ampy hanina ka noana; fa izay mitady an’i Jehovah kosa dia tsy ho orin-java-tsoa akory. » Salamo 34:8-10 Tanora iray afaka manandrana zava-mahadomelina omen’ny namany azy, […]

Fananganana fiaraha-miasa vaovao

“dia toy izany koa isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany ao amin’ny Kristy” (Romana 12:5) Amin’izao fotoana izao dia mahatratra aman-jatony ireo Fiangonana mpiara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF), indrindra ireo Fiangonana avy amin’ny FLM, FJKM ary METM. Na dia izany aza dia tsy mitsahatra ny mampivelatra hatrany izany fiaraha-miasa izany ny FF. […]