Voafonja vehivavy (Antanimora): Fifaninanana Rindran-kira ara-pilazantsara

novembre 28, 2014

Mihobia ho an’i Jesosy Kristy

Ireo vehivavy voafonja eny amin’ny Fonjaben’Antanimora no nahazo ny anjara fifaliana nentin’ny Feon’ny Filazantsara ho amin’izao ankatoky ny fankalazana ny krismasy izao; raha toa ka ny voafonja lehilahy no nahazo izany hatrizay. Fifaninanana rindran-kira ara-pilazantsara nampitondraina ny lohateny hoe: « MIHOBIA 2014 » no natolotra ho azy ireo, ka natomboka ny 04/11/14 ary nifarana ny 25/11/14 lasa teo izany. Nozarina ho « chorale » dimy (avy amin’ireo efi-trano dimy) izy ireo ka nahatratra 10 ny mpandray anjara mandrafitra ny ekipa iray. Fifaliana sy fiderana an’i Jesosy Kristy, Tompo sy Mpamonjy no hita taratra tamin’ny seho rehetra, ary nasehon’izy ireo tamin’ny feo manga sy fihetsika mahafinaritra ary fitafiana kanto nisalorany izany. Marihina fa dia nisolo isaky ny fampisehoana ny fanamiana nanaovan’ny mpandray anjara. Tamin’ny famaranana dia notolorana loka avokoa ireo mpandray anjara rehetra, na dia ireo tsy tafakatra tamin’ny dingana famaranana aza. Hita taratra tokoa ny fifalian’ny rehetra satria tsy nisy ny diso anjara tamin’izay nomanina ho azy. Hoy izy ireo: tsy maniry taona maro hijanona eto intsony izahay fa raha sanatria ka mbola eto dia maniry ny hitohizan’ny hetsika toy izao hatrany.

« Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra! Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany »
(Lioka 2:14)

2014-11-04 10.41.53 2014-11-04 11.23.52
2014-11-11 10.32.54 2014-11-18 10.51.44
2014-11-18 11.10.06 2014-11-18 11.30.22
2014-11-04 11.07.05 2014-11-04 11.25.00
Dtoa Jeannot, Mr.Jaona Martin, Mme Lalaina, nitsara sy nandamina ny Lalao nandritra ny fotoana rehetra
Publicités

MPANAFAKA TAHAKA AZY

novembre 28, 2014

«Dia natolotra Azy ny bokin’Isaia mpaminany; ary nony namelatra ny boky Izy, dia nahita ny teny voasoratra hoe: « Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahorina, Hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah » (Isa. 61. 1, 2).» (Lioka 4:17-18-19)

Iraka ho an’i Jesosy Kristy ny fanafahana ahy sy ianao. Ary, maro ireo toe-javatra anafahana antsika, satria mampijaly loatra. Tanisaina eo ambony izany, ary ireo rehetra ireo koa no anjara fanompoana ifidianana antsika ho eo amin’ny tanimboaloboky ny Tompo. Raha mandinika tsotra izay ambaran’ny Soratra Masina eto isika, dia mahatsikaritra avy hatrany fa isika mihintsy no iantefàn’ny resaka, dia isika izay efa nofidin’Andriamanitra hitory ny fitiavany amin’ny olona rehetra izany. Misongadina tanteraka araka izany ireo toetran’i Jesosy tokony ho ananantsika eo am-panatanterahana ny asa sy ny hoe: Inona marina no asan’Andriamanitra miandry antsika?

Efa fanaon’i Jesosy mihintsy ny mandray anjara mamaky ny tenin’Andriamanitra eo amin’ny synagoga amin’ny andro sabata. Amin’izao ahitàntsika azy izao dia ao amin’ny tanàna nahabe azy, dia Nazareta izany, no anehoany ny fitiavan’Andriamanitra ny olona izay tanterahin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny tenan’Izy Jesosy Kristy. Entin’ny herin’ny Fanahy Jesosy tamin’izay rehetra nalehany sy nataony; araka ny hita eo amin’ny andininy faha 14. Manambara izany fa tsy mandeha irery Izy. Asehony fa Izy sy ny Fanahy dia tsy misaraka na oviana na oviana; Indrindra moa fa ny Ray izay ao aminy. Dia ilay Andriamanitra manana teny soa miteraka fifaliana ho antsika. Teny manafaka ny fatorantsika, dia ny herin’ny maizina izay mampitondra faisana ho amin’ny fiainantsika izany. Raha ny ara-nofo, dia tsy firy amintsika ankehitriny; na dia mahiratra aza ny masontsika no tsy mahita olona intsony eny an-dalana noho ny fanambonian-tenantsika sy ny fizahozahoantsika ary ny fireharehantsika. Toa jamba! Tsy mahita olona intsony ihany koa isika na dia efa mila hifandona aza noho ny adin-tsaina lalina mianjady amintsika, satria mafy ny fiainana, betsaka koa ny olana vahàna isan’andro miiratra. Mainka moa, jamba ny fanahy noho ny tsy fananana fotoana ilomanosana amin’ny tenin’Andriamanitra intsony. Aoka ho tsaroantsika mandrakariva anefa fa manafaka amin’ny fahoriana io tenin’Andriamanitra rentsika isanandro io. Na inona na inona endriky ny fahoriantsika, ao amin’io tenin’Andriamanitra io no misy ny vahaolana haingana indrindra. Inona moa no tena ankasitrahan’i Jehovah amintsika afa-tsy ny fibebahana sy ny fiverenantsika aminy! Isika, ilay efa nania sy nanalavitra azy noho ny fahotantsika! Rehefa tafaverina soamantsara tamin’Andriamanitra isika noho ny rà soan’i Jesosy Kristy Mpamonjy, dia tokony hijoro vavolombelona sy hizara izany amin’ny malahelo sy ny voafatotry satana ary ny jamba sy ny ory; dia ireo lavitry ny famonjen’ny Kristy. Aoka ho MPANAFAKA TAHAKA AZY isika.

Ry havana, na dia heverinao aza fa zonao ny fananana fahaleovantena amin’ny asa fitoriana ataonao, satria efa voafidy ny ho amin’izany ianao; tsarovy izay nataon’i Jesosy. Angataho ny herin’ny Fanahy Masina hitari-dalana ny hampianatra ary hampahery anao. Tsarovy fa manana adidy lehibe ihany koa ianao «hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo; hitory fandefasana amin’ny mpifatotra, sy fampahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahorina, Hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah» Amin’izay ataonao dia hevero mandrakariva ny tenin’i Jesosy hoe: «Izaho no voaloboka, hianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa hianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona.» (Jaona 15:5). Ho aminao ny fiadanan’ny Tompo. Amen!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena …ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


TSY MAINTSY IANJADIAM-PAHORIANA NY FIAINAN’NY MINO

novembre 21, 2014

« Ary hoy koa Izy tamin-dravehivavy: Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan-anaka hianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. » Genesisy 3:16

Fifaliam-be teo amin’ny fiainan’ny malagasy ny fananana taranaka. Aminy dia fitohizanaina ireny, no sady fameloma-maso ny anaran-dray aman-dreny. Noho izany, tsy vitsy amin’ireo ray aman-dreny lehibe no manome tso-drano feno ho an’ny mpanambady vao, ny amin’ny hananan’izy ireo taranaka vanona eo amin’ny fiainany. Tso-dranon’Andriamanitra ho antsika rehetra koa izany. Jereo anie; « Ary Andriamanitra nitso-drano an’i Noa sy ny zanany hoe; Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany. » (Genesisy 9:1). Toy inona moa no fifalian’ny olona rehefa nahazo zanaka izy? Toa hadino ny fahoriana nisy teo amin’ny fiterahan-jaza!

Ao anatin’ny mangidy no misy ny mamy. Ny hahazoantsika zava-tsoa dia noho ny fiaretantsika zava-tsarotra maro. « Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho » hoy ny tenin’Andriamanitra. Manambara izany, fa misy fisehoan-javatra mahatonga alahelo sy fahoriana ho antsika koa avy amin’Andriamanitra. Hoy (Joba 2:10b): « Moa ny soa ihany va no horaisintsika avy amin’Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa? Saingy ny fahoriana mihatra amintsika avy amin’Andriamanitra dia toy ny tsoran-kazo avy amin’ny ray aman-dreny ho an’ny zanaka tiany. Farafaha-keliny; tsarovy ny zanak’Israely izay tena zanaka tian’Andriamanitra tokoa, nofidiny ho Azy, nanomanany tany vaovao; kanefa dia nitondra fahoriana mangidy nandritra ny taona maro, niaritra mosary, nirenireny tany amin’ny tany efitra, nobaboin’ny firenena hafa an-jato taonany, …sy ny maro hafa koa. Mba hanehoan’Andriamanitra ny voninahiny izay tsy takatry ny sain’izy ireo anefa dia nomeny azy ny mana ho sakafony. Na dia tany hay aza no nisy ny zanak’Israely dia nisotro rano izy ireo. Na dia naditra sy namalivaly an’Andriamanitra aza, dia nalefan’Andriamanitra ihany ny papelika ho sakafo mahavelona azy. Fahoriana nataon’Andriamanitra izany, saingy izany no nisy, dia natao ho sivana hisivanana izay handova ny lanitra. Izany indrindra no hevitra ambaran’ny hoe: « fahoriana no hiterahanao zanaka ». Fa na inona na inona fahoriana nentin’ny zanak’Israely sy ny zanak’Andriamanitra rehetra teo anivon’ny tantara dia teraka soamantsara ho azy ireny ihany ny fifaliana sy ny fiadanana. Ahoana no fisehon’izany? Satria tsapan’izy ireo fa hay tsy lavitra azy Andriamanitra amin’ny fotoan-tsarotra rehetra. Tsarovy ry havana fa raha miteny ny tenin’Andriamanitra hoe: « ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. » dia milaza izany fa izay tafa-toetra amin’ny fitiavan’Andriamanitra ka miorina Aminy mandritra ny fahoriany rehetra, dia Andriamanitra mihintsy no tokiny sy heriny, ka manapaka ny fiainany ary manome fifaliana maharitra mandrakizay ho azy.

Ry hava-malala ao amin’ny Tompo, Jesosy Kristy no lohan’ny fiangonana, tsy maintsy miaritra fahoriana ny fiangonana. Raha Izy no lohany ao amin’ny tokan-tranontsika, tsy maintsy miaritra fahoriana koa izany. Mino ve ianao fa Jesosy no lohany eo amin’ny fiainanao? TSY MAINTSY IANJADIAM-PAHORIANA NY FIAINAN’NY MINO. Raha marary ve ny lohanao, tsy harary koa ny vatanao manontolo? Raha mangirifiry noho ny hazofijaliana Jesosy loharanom-pamonjena ho antsika, mainka moa fa isika? Raha ory, ka velona ao amin’i Jesosy anefa; dia Izy no mpanapaka ny fiainanao ka mitondra ny hoavinao rehetra ho eo anivon’ny fiadanana. Ny fahorian’i Jesosy Kristy no niteraka fifaliam-be ho antsika mianakavin’ny finoana. Mandray antsika anefa Izy anio, raha mifona sy mibebaka Aminy isika. Angataho ny Fanahy Masin’Andriamanitra fa hazavainy aminao izany. Ho aminao ny fiadanan’ny Tompo. Amen!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)

novembre 20, 2014

Manambara ny famonjena ny Tenin’Andriamanitra

Anisan’ny Fiangonana mpiara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara nanomboka tamin’ny taona 2012 ny FJKM Peniela Ambodifasina. Amin’ny alalan’ny FSMI na « Cours Biblique par Correspondance » sy ny « Film débat » moa no iompanan’izany fiaraha-miasan’ny roa tonta izany. Koa ny Alahady 02 Novambra 2014 izay Alahadin’ny zanak’Ampielezana no nanolorana Diplaoma ireo mpianatra nahavita ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) atolotry ny FF. Ny fikendrena tamin’izany moa dia ho fiarahabana sy fampaherezana ireo nahavita ny fianarana no sady fanentanana sy famporisihana ireo kristiana mba hazoto sy hiroso mandrakariva amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra ka hitomboany sy hiorenany tsara amin’izany. Marihina fa fanindroany izao fanolorana Diplaoma izao tao amin’ity Fiangonana iandraiketan’Atoa Mamy Vokatsoa Rambinimanana, Mpitandrina ity. Atoa Solofohery moa no mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny FF ao an-toerana. Nisaotra sy nankasitraka ny anjara biriky entin’ny FF amin’ny Fiangonana ny raiamandreny Mpitandrina satria dia ny Tenin’Andriamanitra irery ihany no manambara ny famonjena ho an’ny olona rehetra.

DSC_0126 DSC_0134
DSC_0147 DSC_0167
Famangiana sy fanolorana Diplaoma ho an’ireo mpianatra nahavita ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana, tao amin’ny FJKM Peniela Ambodifasina

FAHASARO-PO, FAHAMORAM-PANAHY!

novembre 14, 2014

« Koa indro ny fahamoram-panahin’Andriamanitra sy ny fahasaro-pony amin’izay lavo dia fahasaro-po; fa aminao kosa dia fahamoram-panahin’Andriamanitra, raha maharitra ao amin’ny fahamoram-panahiny hianao; fa raha tsy izany dia hotapahina koa hianao. » Romana 11:22

Ny zava-nisy tany am-piandohana, dia niseho ny fahamoram-panahin’Andriamanitra. Tena tsara ny fifandraisana teo amin’Andriamanitra sy ny olona noforoniny. Toy ny paradisa ny fiainan’ny olona tamin’izany, lasa fomba fanoharana ny teny hoe: saha Edena! Nahafaly an’Andriamanitra ny fifaneraserana nisy teo amin’Andriamanitra sy ny olony. Nisy rahona nanelingelina anefa izany serasera izany ary dia simba ilay fahasambarana niainana. Ny devoly naka ny endriky ny menarana no namitaka ny olombelona na nampirisika azy haninana an’Andriamanitra. Niseho ny fahasaro-pon’Andriamanitra ka tsy ilay fahasambarana be intsony fa tonga ilay hoe: Ny fahatsembohan’ny tavanao no hahazoanao hanina, tamindra-vehivavy: fahoriana no iterahanao zanaka; ary ny vadinao no hiantefan’ny fahorianao, ka izy no hanapaka anao. Andriamanitra anefa no nanao ezaka hanavao ny fifandraisana tamin’ny olombelona, ka nanao fitafiana hoditra ho azy hanakonany ny fitanjahany. Marika lehibe manambara ny fitiavan’Andriamanitra ny olona izay efa nisahiranany izany. Ny resahina eto amin’ity Romana 11 ity dia ny nanatsofohona ny sampana teo amin’ny fakany rehefa nesorina ny sampana teo aloha. Manambara ny fahasaro-pon’Andriamanitra amin’ny olona izay efa niray taminy, nefa tsy nino tsara, dia nosoloina sampana hafa izay nandray ny finoana dia izay jentilisa nandray Ilay Zanak’Andriamanitra ka natsangany ho zanany satria ny fandraisana ny Zanaka no manome izany hery izany. Tsy tokony hirehareha ny sampana izay natsofoka satria ny fakany no mitondra azy fa tsy ny sampana no mitondra ny fakany. Raha latsaka amin’ny tsy finoana indray ny jentilisa izay niova fo dia esorina koa izy. Ny olon’Andriamanitra, raha miverina, mino an’Andriamanitra indray dia raisina ihany izy. Izany no fahasaro-pon’Andriamanitra sy fahamoram-panahiny. Raha latsaka amin’ny tsy finoana isika dia andeha hifona amin’Andriamanitra, ka hiverina Aminy indray fa ho raisiny isika. Fotoana mety izao, andeha hiverina Aminy! Ny Tompo hampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara (FF)

novembre 13, 2014

FAMPIOFANANA: Fampitaovana ny olona masina

Mivelatra amin’ny SP Andrefana sy ny SP Iarivo Avaradrano, eo amin’ny sahan’ny FJKM sy ny Fiangonana METM ankehitriny ny fananganana fiaraha-miombon’antoka (Fiangonana sy ny FF). Tanteraka soa aman-tsara ny 06,07 Novambra 2014 lasa teo, teny amin’ny FOFIKRI Ilafy mantsy ny Fampiofanana antsoina hoe « Fampitaovana ny olona masina » niarahana tamin’ireo Fiangonana mpiara-miasa dimy. Marihana fa fampiofanana voalohany ho an’ny taom-piasana 2014-2015’ny FF (manomboka volana Jona 2014- volana may 2015) moa izy ity. Mpiofana 34 no nandray anjara tamin’izany izay saika avy amin’ny Sampanasa AFF avokoa. Tonga nanotrona sy nandray anjara tamin’ny Fampiofanana: Rtoa Andrianalijaona Norosoa, Mpitandrina (FJKM Ambohijafy Fanantenana, SP Andrefana), Atoa Rajaonarison Rado Fanomezantsoa (FJKM Ampotany Famonjena, SP Iarivo Avaradrano), Atoa Raharijaona Hanitra Rivosoa (FJKM Ambohimiadana Fanilo, SPA Atsimo) ary Atoa Rakotomalala Jean Jacques (METM Hermona Finoana) sy Atoa Rakotonirina Velson (METM Nazareta Fitiavana). Ireo Fitandremana dimy ireo moa dia efa mpiara-miasa hatrizay amin’ny FF amin’ny alalan’ny sehatr’asa Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (Cours Biblique par Correspondance). Faly ary nankasitraka ny ezaka ataon’ny FF moa ny rehetra satria dia hanampy ary indrindra hampahomby hatrany ny asa Fitoriana iandraiketan’ny Fiangonana ny fampiofanana noraisina. Nanamafy indray ny “ENY” tamin’ny fiantsoana sy ny fanirahan’ny Tompo azy ny rehetra. Toy ny mahazatra tamin’ny famaranana ny fampiofanana dia nisy fanolorana “certificats” ho an’ireo mpiofana.

DSC_0228 DSC_0287
DSC_0456 DSC_0459
IMG_0721 DSC_0283
DSC_0204 DSC_0431
IMG_0706 IMG_0737
IMG_0772 IMG_0831
DSC_0357 DSC_0316
IMG_0788 DSC_0465

TSARA, TSARA, TSARA JEHOVAH!

novembre 7, 2014

« Andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy. Matahora an’i Jehovah, hianareo olony masina; fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra Azy. Na dia ny liona tanora aza tsy ampy hanina ka noana; fa izay mitady an’i Jehovah kosa dia tsy ho orin-java-tsoa akory. » Salamo 34:8-10

Tanora iray afaka manandrana zava-mahadomelina omen’ny namany azy, ary rehefa avy eo tsy afaka fa miankina amin’ny fandraisana izany, na dia tsy manam-bola aza, dia voatery mivaro-tena na mangalatra mba hahazo izany noho ny filàna ao anatiny! Hoy ny Soratra Masina hoe: malalaka ny làlana mankany amin’ny fahaverezana, fa tery kosa ny làlana mankany amin’ny Fiainana. Ny mpanao Salamo eto dia mitaona antsika hanandrana an’i Jehovah, fa ny devoly kosa dia maka fanahy antsika amin’ny zavatra mirentirenty sy mora atao, ary ny hazo fijaliana toa tsy dia mahasarika ny tanora amin’izany maha hazo-fijaliana azy izany. Nefa efa mba nanadrana tokoa izany hatsaran’i Jehovah izany ve isika? Andramo ka izahao fa tsara Jehovah! Misy kosa ireo efa nanandrana, ka nahita ny fahatsaran’izany miaraka amin’Ilay Andriamanitra. Toy izany ireo olona efa
nanandrana ny finoana Azy tamin’ny fahajambana, tamin’ny aretina mafy, tamin’ny halemena, ary indrindra tamin’ny tsy finoana ary nahatsapa ny hatsaràny. Sambatra izay olona mialoka Aminy! maro ny zavatra mihatra amintsika raha eny am-pandehanana, ao ny hainandro, ao ny orana, ao ny havandra aza, ary mila fialofana isika amin’izany. Fa ny ambara indrindra dia ny zava-mitranga eo amin’ny fiainantsika ara-panahy aza, ary hoy Soratra masina hoe isika tsy miotolona amin’ny nofo amandrà fa amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra, ka fiadiana hafa mihintsy no ilaintsika fa tsy basy na tafondro no ho entina miady amin’ny fanahy ratsy fa ny Fanahin’Andriamanitra. Sambatra izay olona mialoka Aminy! Ny devoly matahotra na miorohoro manatrika an’i Jehovah, fa tsy mety mankato Azy izy. Fa raha ny olona masina kosa no matahotra an’i Jehovaha dia hafa ny vokatra: Tsy hanan-java-mahory ny olomasina matahotra Azy!
Izay mitady an’i Jehovah tsy ho orin-javatsoa akory: Mitady! Atao ahoana kosa ary no fitady an’i Jehovah? Hoy ny Soratra Masina hoe: »fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny anarako dia eo afovoany Aho » Matio 18:20. Hoy ianao hoe izaho irery no te hitady azy izao fa tsy misy namana aho: hoy ny Tompo aminao! « Fa hianao kosa raha mivavaka, dia midira ao amin’ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao, Izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao. Andramo ka izahao fa tsara Jehovah!

Ny Tompo Jesosy anie hampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.