TSARA, TSARA, TSARA JEHOVAH!

« Andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy. Matahora an’i Jehovah, hianareo olony masina; fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra Azy. Na dia ny liona tanora aza tsy ampy hanina ka noana; fa izay mitady an’i Jehovah kosa dia tsy ho orin-java-tsoa akory. » Salamo 34:8-10 Tanora iray afaka manandrana zava-mahadomelina omen’ny namany azy, […]