Fiaraha-miobon’antoka amin’ny Fiangonana

décembre 12, 2014

Ho fampahafantarana ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny asa sahaniny ary ho fanamafisana ny fiaraha-miasa efa misy ary miha-mivelatra amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) dia nisy ny fihaonana teo amin’ny Filohan’ny Synodam-paritany Antananarivo Atsimo (SPAA 11), Atoa RABELISON Harimanitra Manassé, Mpitandrina sy ny Talen’ny FF, Atoa ANDRIANASOLO Jaona ary ny Tompon’andraikitry ny Programa, Atoa RAKOTO RABEHAJAINA Louis, ny alarobia 9 desambra 2014 lasa teo. Marihana fa izany fiaraha-miasa izany dia mahakasika indrindra ny amin’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana sy ny Fampitaovana eo amin’ny asa Fitoriana na Tafika Masina ataon’ny Fiangonana izay atomboka amin’ny fanatanterahana Seminera Fampiofanana ao anatin’ilay tetik’asa mifototra amin’ny tahirin-kevitra mitondra ny lohateny hoe ‘Fampitaovana ny Olona Masina’. Tapaka tamin’izany ny hitohizan’ny Fampahafantarana ny FF eo amin’ny Fivoriana samihafa eo anivovin’ny Synodam-Paritany SPAA 11. Irina sy antenaina ny hivelaran’ny fiaraha-miasa amin’ireo Fitandrema samihafa ao anatin’ny SPAA 11 ary koa ny hitaran’izany amin’ny Synodam-Paritany hafa.

Photo0039 Photo0038
Talen’ny FF, Atoa ANDRIANASOLO Jaona sy Atoa RABELISON Harimanitra Manassé Filohan’ny Synodam-paritany Antananarivo Atsimo (SPAA 11) FJKM
Publicités

MIOMANA AMIN’NY FIHAVIAN’I JESOSY KRISTY ISIKA

décembre 12, 2014

« Ary nankany amin’ny tany rehetra any amoron’i Jordana izy nitory ny batisan’ny fibebahana ho famelan-keloka; Ary ny nofo rehetra hahita ny famonjen’Andriamanitra (Isa. 40. 3-5) ». (Lioka 3:3,6)

Miresaka an’i Jaona mpanao batisa isika eto am-piandohana, satria izy no iandohan’izao resaka eto amin’ny Lioka toko faha 3 izao. Tonga taminy, tany an’efitra ny tenin’Andriamanitra araka ny (Lioka 3:3). Rehefa izany, dia manatanteraka avy hatrany izay rehetra nolazaina tao amin’ny (Isaia 40:3-5) izy. Tsy inona moa izany fa ny amin’ny hoe « Amboary ny lalan’i Jehovah ary ataovy mahitsy ny lalan-kalehany »; Izany dia fanomanana feno ny amin’ny fahatongavan’i Jesosy hamonjy izao tontolo izao. Na dia mafy amin’i Jaona aza izany, tsy misalasala izy mitory ny amin’ny batisan’ny fibebahana ho famelan-keloka amin’ny olona. Izay no iraka ampanaovin’Andriamanitra azy. Mafy aminy! satria ireo olona samihafa mpakahala an’i Jesosy Kristy Tompo izay nolazaina fa Mpanjakan’ny mpanjaka no mitondra fanjakana. Malaza ao anatin’ny sofintsika amin’izany ohatra ny toa an’i Pontio Pilato governora tany Jodia sy Heroda mpanjaka tany Galilia izay tena nanenjika sy nihaza an’i Jesosy tokoa tamin’ny fahazazany. Ireo koa anefa dia isan’ireo tokony hitoriana ny filazantsaran’ny fanjakan’Andriamanitra. Mandraka ankehitriny, tsy mora ny manomana ny fihavian’i Jesosy Kristy. Manosotra antsika hitory teny soa mahafaly Izy. Manosotra antsika hitory ny amin’ny batisan’ny fibebahana ho famelan-keloka Izy. Ireny rehetra ireny, izay tsy atokana ho an’ny Pastora na ny Mompera na ny Evanjelistra na ny mpanompon’Andriamanitra manokana fotsiny ihany, fa atokana ho antsika mino rehetra mihintsy. Tsarovy fa tsy mora tokoa izany. Sarotra satria na dia ny hevitry ny atao hoe: « Batisa » sy ny hoe « Mitory » ary ny hoe « Fibebahana » sy « Famelen-keloka » aza, mampiady hevitra ny olona. Aoka ny Tenin’Andriamanitra mba ho eny an-tanantsika sy ho ao am-pontsika mandrakariva mba tsy ho voambàka isika. Tsy misy tenin’Andriamanitra voatokana ho amin’izatsy na izaroa, fa ho an’ny olona rehetra io satria ny famonjena nataon’i Jesosy teo ambony hazofijaliana dia tsy izahàna tavan’olona. Mahazo daholo ny rehetra. Mahita ny famonjen’Andriamanitra avokoa isika. Tsy sasatry ny mandona ao am-pontsika amin’ny alalan’ny teniny Jesosy Tompo. Mamoha antsika isa-tsegondra ny fanahiny Masina. Mety tokoa raha manomana ny fontsika isika mba hidirany. Raiso izy ary aza misalasala. Avelao Izy hiara-monina amintsika. Haintsika ny mibebaka rehefa mitoetra ao anatintsika Izy. Ny fananantsika fiainam-pibebahana no manamora ny fitoriantsika ny batisan’ny fibebahana ho famelan-keloka. Isika dia manomana ny olona hiatrika ny fihavian’ny Tompo. Fanompoana lehibe tokoa izany. Tandremo! Isika koa amin’io, hiatrika Azy. Amin’izao andro kely sisa ananantsika izao, mialohan’ny hihaviany hitsena ahy sy ianao, samia miambina sy mivavaka mafy. Mitady izay harapany satana. Iza moa no tadiaviny harapaka eo! Moa tsy izaho sy ianao va? Sambatra anefa isika satria Andriamanitra mahery ny Andriamanitsika. Aza misaraka aminy fa efa manomana antsika ho isan’ny mpandresy Izy. Ho aminao ny fiadanana. Amen!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny « leave a comment » eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny « enter your comment here ».