ENGA ANIE; HO MAHATOKY AMIN’NY ZAVATRA REHETRA!


« Misy Anankiray Izay manambara Ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany Ahy. » (Jaona 5:32)

Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo. Raha mbola manana tombon’andro izaho sy ianao ka tratry ny anio, dia ohatra an’ireny olona tena mahatoky eo amin’Andriamanitra ireny èry! Toa ohatra ny olona tsy nanao hadisoana fa mendrika sy tanteraka amin’izato fomba fanao sy fomba fihevitra ka dia feno fifaliana satria mizotra ny fiainana. Marina izany, satria « Izao no lazan’i Jehovah, ny Iray Masin’ny Isiraely, dia ny namorona azy: Ny amin’ny zavatra ho avy no anontanio Ahy; ary ny zanako sy ny asan’ny tanako dia aoka ho adidiko ihany » (Isaia 45:11). Saingy indrisy, tsarovy koa izay nolazain’i Jesosy hoe: « …Kanefa, raha avy ny Zanak’olona, moa hahita finoana ety ambonin’ny tany va Izy? (Lioka 18:8)

Amin’izao andalan-tSoratra Masina ho antsika izao, toa misy fitsaràna miezinezina manaitra ny saina. Ahoana moa izany? « Misy Anankiray Izay manambara Ahy » hoy Jesosy. Tsy iza fa i Jaona mpanao batisa io. Izy nandeha nitory ny fibebahana ho an’ny olona rehetra, nanao Batisa ho amin’ny fibebahana, nitory ny amin’ny fitiavan’Andriamanitra, nanambara marina ny amin’ny fihavian’ny Kristy hitondra fanafahana ho an’izao tontolo izao, sy ny maro hafa koa…Jesosy io nambaran’i Jaona io. « Marina ny fanambaràny », hoy Jesosy. Lalina izany! Eo dia efa voatsaran’Andriamanitra sahady i Jaona. Jesosy ilay mpitsara marina sady tsy miangatra no miteny hoe: Olo-marina i Jaona. Mpanompo mahatoky izy. Marina izay nambarany. Aoka ho tsapantsika ny fahamarinan’ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny (Lioka 12:37a) hoe: « Sambatra ny mpanompo izay ho hitan’ny tompony miambina, raha avy izy. » I Jaona mpanao Batisa izany dia anisan’ireo tsara fiambenana tamin’ny asa izay nampanaovina azy ary dia tratran’i Jesosy teo am-perin’asa amim-pahamarinana. I jaona indray aza no voahosotra hanao Batisa Ilay zanak’Andriamanitra. Tsy vitan’i Jaona anefa izany asa lehibe izany raha tsy mafy orina tao aminy ny finoany an’Andriamanitra velona. Io ihany koa no lesona lehibe tovozintsika amin’izao tenin’Andriamanitra izao. Rehefa manao zavatra isika dia tokony ho malina mandrakariva, hihevitra fa ao Andriamanitra tompon’ny zavatra rehetra, tompon’izay ataoko sy ataonao koa. Raha tsy miorim-paka ao anatinao ny finoana velona Azy dia handeha amin’izay saim-pantanao ianao ka ho toy ny zava-poana ihany izay ilofosanao. Mila aorina isan’andro io finoana an’i Jesosy io. Mila miambina isika. Raha kolokolointsika isan’andro anefa ny finoantsika, nefa tsy miambina isika amin’ny fihaviany; inona no holazaintsika raha sanatria ka mangatsiaka na foana tampoka izany? Misy dikany ny tenin’I jesosy hoe: « moa hahita finoana ety ambonin’ny tany va Izy? » Ho be ny ho tratran’io raha tsy miambina tsara!

Hoy ny Anjely ao amin’ny (lioka 2:10): « …Aza matahotra; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izany ho an’ny olona rehetra; » Manana anjara amin’izany izaho sy ianao. Ho avy tokoa Jesosy Kristy Tompo, Ilay mpitsara marina. Tsy foana ny fanantenanao satria noho ny fitiavany dia tsy misy ho very maina ny ezaka nanompoanao Azy. Ny fanompoanao sy ny finoana entinao miatrika izany dia tsy ezakao manokana fa naoriny tao anatinao mihintsy. Iza no mahaongotra izany? Ataovy tsara ny fiambenana fa izaho sy ianao koa dia itenenan’i Tompo rehefa tonga Izy manao hoe: « marina ny fanambarana izay nanambarànao Ahy » ENGA ANIE; HO MAHATOKY AMIN’NY ZAVATRA REHETRA! Isika. Ho marina sy masina. Manana finoana velona Azy, tsy voahozongozona. Rehefa ho avy izay andro izay dia hoy Izy amintsika: « …Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin’ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midira amin’ny fifalian’ny tomponao. » (Matio 25:21) Amen! Ho aminao ny fiadanana.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :