NY FANALAHIDINTSIKA

« Lazaiko aminareo marina tokoa: Na zovy na zovy no tsy handray ny fanjakan’Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory. » (Marka 10:15) Tsy afa-misaraka amina lakile ny fiainan’ny olona. Ampiasaina ny lakile noho ny antony ara-pitandremana manokana. Mety koa anefa ho tsy fifampitokisana. Jereo anie! Tsy maintsy idina amin’ny fanalahidy ny trano, fiara, […]