TSY NATERAKY NY NOFO IHANY FA NATERAK’ANDRIAMANITRA!

« Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny Anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon’ny nofo, na ny sitrapon’ny olona, fa naterak’Andriamanitra. » Jaona 1:12-13 Teny iray azo avahana tsara eto ny teny hoe « nandray »ary azo raisina sary antsaina koa ny tanana mitsotra, manambara ny […]