Departemanta « Médecine Vétérinaire »

Natomboka am-bavaka ny taom-pianarana 2014/2015 Zava-dehibe ho an’ny Fikambanan’ny mpianatra ao amin’ny Departemanta ny « Médecine Vétérinaire » eny Ambatobe ny fametrahana ny taom-pianarana eo am-pelantanan’Andriamanitra. Koa ny Alakamisy, 15 Janoary 2015 lasa teo, ho fanokafana ny taom-pianarana 2014/2015 dia nisy fiaraha-mivavaka nokarakarain’izy ireo. Ny lohahevitra nofinidiny tamin’izany moa dia mahakasika ny: « Fiaraha-monina amin’Andriamanitra »; Andriamanitra ilay Teny […]

TSY HIFANDITRA NA HIANTSO MAFY IZY…….

« Tsy hifanditra, na hiantso mafy Izy; Ary tsy hisy handre ny feony any an-dàlana; Tsy hotapahiny ny volotara torotoro, Ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro manetona, Ambara-pamoakany ny rariny ho mpandresy; Ary ny anarany no hitokian’ny jentilisa ». Matio 12:19-21 Io teny io dia hita ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny bokin’ny Isaia mpaminany Toko 42:1-3 entina […]