IRETO IZAY MANDRE NY TENIN’ANDRIAMITRA KA MANKATO AZY!

« Fa namaly Izy ka nanao taminy hoe: Ny reniko sy ny rahalahiko dia ireto izay mandre ny tenin’ Andriamanitra ka mankato azy. » Lioka 8:21 Ary ny renin’i Jesosy sy ny rahalahiny nanatona Azy, fa tsy nahazo nihaona taminy, satria nifanety ny vahoaka. Na dia naniry mafy ny ho eo amin’i Jesosy aza ny reniny sy […]