NY FANOMPOANA AN’ANDRIAMANITRA!

« Fa hianareo jentilisa no itenenako. Koa satria Apostolin’ny jentilisa aho, dia mankalaza ny fanompoako, raha mba misy hahazoako hampialona ireo mifanapa-tsinay amiko, mba hamonjeko ny sasany aminy. » (Romana 11:12-14) Ny hoe “diakona” dia avy amin’ny teny Grika hoe: Diakonia, FANOMPOANA no heviny, na asa fanompoana, ary ny apostoly Paoly no tena nanambara an’io diakonia io […]