Famangiana Fiangonana

Mila miorina mafy ara-pinoana ny Kristiana. Noho ny hetahetan’ny Fiangonana sy ireo ‘Mpiara-miasa an-tsitra-po’ amin’ny Feon’ny Filazantsara dia notanterahina ny Alahady maraina 15 Mars 2015 lasa teo ny fanentanana ny kristiana tao amin’ny FJKM Tsarahonenana Ziona Vaovao Imerintsiatosika, mba hanaraka ny FSMI “ Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana ” karakarain’ny Feon’ny Filazantsara ho an’ireo izay liana […]

FANAVAOZANA ARA-PANAHY

“(Jehovah) Izay mahavoky soa ny vavanao; ny fahatanoranao mody indray toy ny an’ny voromahery.” (Salamo 103:5). Ny sarin’ny voromahery dia hita ao anatin’ny marika ahafantarana (na ‘insigne’) nentin’ny sampan-Tafika tamin’ny andro taloha. Io fanao taloha io no mety ho nitarika an’i Etazonia hisafidy ny ‘voromahery sola’ ho mari-pamantarana (na ‘symbole’) ny fireneny. Vorona lian-dremby ny […]

Fiaraha-miombon’antoka Fitandremana Toby Betesda Ambohibao/ Feon’ny Filazantsara.

Seminera Famapiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Misaotra an’Andriamanitra fa tanteraka soamantsara ny Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” izay fiantombohan’ny fananganana fiaraha-miombon’antoka iarahan’ny Fiangonana sy ny Feon’ny Filazantsara (FF) eo anivon’ny Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta). Izany dia natao ny 5 sy 6 Martsa 2015 teny amin’ny Toby FLM Betesda Ambohibao. Fiangonana mpiara-miasa dimy no nanatrika izany Fampiofanana […]

NY NOFO SY NY RA:

« Raha tsy mihinana ny nofon’ny Zanak’olona sy misotro ny ràny hianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. » Jaona 6:53 – Mihinana ny nofo: tena sarotra dia sarotra ny mihevitra hoe mihinana nofon’olombelona, satria mihinana ny nofon’i Kristy no resahina eto, i Kristy izay tena olombelona, koa raha resahina eto dia mihinana olona ny mihinana ny […]

Club Feon’ny Filazantsara, Lycée Nanisana

“Tsy misy olona mahay manompo Tompo roa” Raha tsiahivina fohy dia anisan’ ny Sekoly mifandray amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) nandritry ny taona maro ny Lycée Nanisana. Tao anatin’izany dia nitsangana ny “Club FF” izay ahitana mpikambana eo amin’ny 30 eo ho eo. Koa ankoatry ny fanentanana ireo mpianatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra […]

NY FANAHINTSIKA SY NY FANAHIN’ANDRIAMANITRA

« Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’ Andriamanitra isika. Ary raha zanaka, dia mpandova; eny sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. » Romana 8:16-17 Raha araka izao tenin’Andriamanitra eto anatrehantsika eto izao, efa manana ny fanahintsika isika, nefa koa misy ny Fanahy dia ny […]

Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara

Fivoriana savaranonando Ny Synodam-Paritany Manakara (SPMa) dia anisan’ireo nifandray tamin’ny Feon’ny Filazantsara nanomboka ny taona 2005, amin’ny alalan’ny sehatr’asa Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na ny “Cours Biblique par correspondence”. Misaotra an’Andriamanitra fa dia hivelatra eo amin’ny lafiny Seminera Fampiofanana mitondra ny lohateny “Fampitaovana ny olona masina” ny fiaraha-miasa. Nisy noho izany fivoriana savaranonando niarahan’ny […]