NY FANAHINTSIKA SY NY FANAHIN’ANDRIAMANITRA

« Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’ Andriamanitra isika. Ary raha zanaka, dia mpandova; eny sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. » Romana 8:16-17 Raha araka izao tenin’Andriamanitra eto anatrehantsika eto izao, efa manana ny fanahintsika isika, nefa koa misy ny Fanahy dia ny […]