AINA VAOVAO


« Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy latsaka ao amin’ny tany ny voam-bary ka maty, dia mitoetra foana izy; fa raha maty kosa izy, dia hahavokatra be. » Jaona 12:24

Raha miresaka fambolena isika, tsy zoviana amin’ny ankamaroan’ny olona intsony izany. Io voan-javatra ambolentsika io, na dia ny voninkazo aza farafahakeliny, hamainina aloha; avy eo alevina any anaty tany. Rehefa maty izy dia miverina mitsimoka amin’izay ary ny hamandoana no mampaniry azy. Ny voam-bary resahin’ny Tompo eto dia maniry sy mivoaka ivelan’ny tany rehefa mitsiry fa tsy mijanona ao anaty ao fotsiny akory. Ampiasain’i Jesosy ary io toe-javatra iainantsika andavanandro io hilazàny ny amin’ny fahafatesany sy ny hitsanganany indray. Misy « aina vaovao » mitsiry ve izany avy ao am-pasana?

Mahavariana tokoa raha ny fijerin’i Joba no dinihina; hoy indrindra izy: « Kanefa raha izaho, dia fantatro fa velona ny Mpanavotra ahy, Ka hitsangana any am-parany eo ambonin’ny vovoka Izy. (Joba 19:25). Fahafantaran’ilay lehilahy marina sy mahitsy sady natahotra an’Andriamanitra ka nifady ny ratsy izany (Joba 1:1). Tsy iza io fa i Joba, izay manambara ny amin’ny fijoroan’ilay Kristy eo anatrehantsika any am-parany; kanefa koa manambara indrindra ny amin’ny fandravan’i Jesosy Kristy ny herin’ny fasana sy ny fahafatesana. Ireo hevitra roa ireo dia samy maneho amintsika ny fanantenana lehibe vokatry ny famonjena ataon’i Jesosy ho an’ny olombelona rehetra izay tsy maintsy idirany amin’ny alalan’ny fijaliana sy ny fahafatesana aloha, vao ho amin’ny fitsanganana amin’ny maty. Fantatry Joba tsara araka izany fa ny antoky ny fanavotana azy dia ny fahaveloman’ny Kristy sy ny fitsanganany. Maro ireo tenin’Andriamanitra manamafy izany hevi-dehibe izany, isan’ireny izay voasoratra ao amin’ny (1Kort. 15:20) « Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin’ny maty tokoa Kristy ho santatr’izay efa nodi-mandry ». Amin’izany, ny fahafatesan’i Jesosy dia miteraka fahafatesana ho an’ny otantsika. Rehefa nitsangana kosa anefa Izy dia nentiny nisandratra niaraka taminy ny mahaizy azy antsika mianakavy, dia ny maha zanak’Andriamanitra velona antsika izany. Izay no fifaliana lehibe nomeny ho antsika ka tokony ho haintsika ny miaina miaraka Aminy. Io fananganana ahy sy ianao tamin’ny alalan’ny fitsangananay io ilay « AINA VAOVAO » ao anatintsika, ka mahatonga antsika ho manana tombon’andro sy fifaliana ary manana ny zavatra rehetra amin’ny fiainantsika. Ny fitsanganan’i jesosy ho velona mandrakizay rey olona no mahatonga ny finoantsika ho velona; ary tsarovy fa vokatry ny famelan-keloka izany. « Sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. » (Romana 4:7) Efa nolazain’ny Jesosy rahateo fa tsy maintsy ateraka indray ny olona vao mahita ny fanjakan’Andriamanitra. « Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’Andriamanitra. » (Jaona 3:3)

Ry havana, tokony ho manan-danja amintsika loatra ny miara-maty amin’ilay Tompontsika satria manana antoka isika. Tokony ho ekentsika mandrakariva izany. Izay miara-maty aminy rahateo dia manantena fa miara-mitsangana aminy koa. « Ary raha niara-maty tamin’i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika; » (Romana 6:8). Ny nenina sy ny fibebahana dia tokony ho fiainantsika mandrakariva. Izany mantsy no endriky ny famonoana ny filàn-dratsintsika. Rehefa miaiky ny fahotantsika isika dia velona ao amin’ny Kristy; ary tonga ho ilay olona manana aina vaovao mitsiry sy mitrebona vokatry ny hamandoan’ny rà soan’i Jesosy Kristy Tompo. Sambatra isika manana Azy mpamonjy sy mpanavotra antsika. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :