FANAHIN’NY FAHAMARINANA

« Ary Izaho hangataka amin’ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny Fanahin’ny fahamarinana, izay tsy azon’izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa hianareo no mahafantatra Azy satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo. » Jaona 14:16-17 Ny iraka nampanaovin’Andriamanitra an’i Jesosy dia ny […]