FIZAHAN-TOETRA!

« Aza matahotra izay efa hiaretanao; indro, ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-trano-maizina mba ho voazaha-toetra hianareo, ary hanam-pahoriana hafoloana. Aoka ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana hianao, dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana. » Apok 2:10 Eo amin’ny fiainana neken-tsika arahina, ho sampana miray amin’Ilay fotoboaloboka dia indraindray misy zava-tsarotra mitranga eo amin’ny fiainantsika, ary […]