FA IZAY TARIHIN’NY FANAHIN’ANDRIAMANITRA!

« Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika. » Romana 8:16 Indray mandeha nisy ireto olona nanontany an’i Jesosy ny amin’ny tsy nanasan’ny mpianatra tanana rehefa hisakafo ka nitenenan’i Jesosy azy ireo hoe: «ity firenena ity manaja Ahy amin’ny molony; fa ny fony kosa lavitra Ahy» Matio 15:8. Tsy ny fitenenana na ny fomba ivelany […]