NY NITIAVAN’ANDRIAMANITRA ANTSIKA.

« Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. » Jaona 13:34 ***Andriamanitra tena tia: Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanani-lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay. ***Ny toetran’ny mpanoradalàna sy ny fariseo dia hafa noho ny toetran’Andriamanitra! Inona no fanaon’ny fariseo? […]