NY FIASAM-PAHASOAVANA EO AMIN’NY FIANGONANA.

« Dia tsarovy ny amin’ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha. Koa raha tsy hiambina hianao, dia ho tonga toy ny fihavin’ny mpangalatra Aho, ka tsy ho fantatrao izay ora hihaviako aminao. » Apok 3:3 ***Tany amboalohany Andriamanitra dia nifampiresaka mivantana tamin’ny olona noforonony. Anefa, rehefa tafalatsaka tamin’ny fahotana ny olona dia tsy nahatanty ny […]