NY FAHAFATESANY NO NAMONJENY ANAY TAMIN’NY FAHAVEREZANA MANDRAKIZAY!

« Fantaro ankehitriny fa Izaho no Izy, ka tsy misy andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary Izaho no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy mahafaka amin’ny tànako. » Deot 32:39 ***Jehovah Andriamanitra no namorona izao tontolo izao, ary Izy koa no namorona ny olombelona. Ny zavatra rehetra dia hain’Andriamanitra. Teny indraim-bava ihany dia nahazoany […]