FA FAHASOAVANA NO NAMONJENA ANAREO!

« Dia tafasaraka amin’i Kristy hianareo na iza na iza izay mitady hohamarinina amin’ny lalàna; efa lavo niala tamin’ny fahasoavana hianareo! » Galatiana 5:4 ***I Paoly Apostoly dia manambara ao amin’ny epistily ho an’ny Romana fa ny marina amin’ny finoana no ho velona. Tany amin’ny Testamenta Taloha dia nisy ohatra ny amin’i Abrahama izay nohamarinina tamin’ny finoany […]