JEHOVAH ANDRIAMANITRA MAMELA HELOKA NY OLONY.

« Ary Jesosy, nony nahita ny finoan’ireo, dia nanao tamin’ilay mararin’ny paralysisa hoe: Matokia, anaka, voavela ny helokao. » Matio 9:2b ***Ny Soratra Masina dia manambara fa isika tsy mba naman’izay mihemotra ho amin’ny fahaverezana, fa naman’izay mino ho amin’ny famonjena; fa raha mihemotra isika dia tsy sitraky ny Fanahiny. Ny finoantsika an’i Jehovah dia mahafaly Azy […]