NOTAFIANA FAHEFANA MBA HANAMBARA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

« Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin’Andriamanitra » Filipiana 4:6 Ny maha-mpianatr’i Kristy na ny maha Kristiana dia toetra tafiana avy amin’i Jesosy Kristy. Misy antso avy amin’Andriamanitra ao, nefa misy koa fanekena avy amin’ny olona voaantso. Ny ambara amin’ny hoe […]

Horonan-tsarimihetsika arahina fifanankalozan-kevitra

Tokantrano manome voninahitra an’Andriamanitra Taorian’ny seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” izay notontosaina tany amin’ny Fitandremana Kristy Fiainana Antanetilava ny 01-02 Oktobra 2015 dia niroso tamin’ny fanatanterahana asa Tafika Masina ny raiamandreny Mpitandrina Andriatsihoarana Joasy sy ireo mpiantafika. Famangiana tokan-trano moa no natao ary noezahina novangiana nandritra izany ireo tokan-trano mbola tsy vita mariazy ara-dalàna, […]

OLONA MAHATOKY.

« Ry Jerosalema, izay mitondra teny soa mahafaly ô, asandrato mafy ny feonao, asandrato, fa aza matahotra; lazao amin’ny tanànan’ny Joda hoe: indro Andriamanitrareo! » Isaia 40:9b Raha nanoratra ho an’ny Korintiana i Paoly apostoly dia nanambara izy ny hoe: aoka ataon’ny olona ho mpanompon’i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an’Andriamanitra izahay, izany hoe ao amin’ny […]

Fiaraha-miombon’antoka Fileovana Tanambao Manakara (SPMa) / Feon’ny Filazantsara

Fampiofanana faharoa Ho tohin’ny fangatahan’i Pastora Andrianiaina James, Mpitondra Fileovana Tanambao Manakara (SPMa) ny amin’ny hanatanterahana Fampiofanana mikasika ny “Fahaiza-mitarika sy Fifandraisana” ho an’ireo Filohan-tsampana; dia tontosa soa aman-tsara izany ny 08, 09 Desambra 2015 tao amin’ny FLM Tanambao Manakara. Nahatratra 32 ireo Filohan-tsampana nandray anjara: Tanora, Sekoly Alahady, Fikambanam-behivavy, Lehilahy sns…, avy amin’ny Fitandremana […]

FA HO RERAKA NY FON’NY OLONA NOHO NY FAHATAHORANY…

« Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana anie hampiray hevitra anareo araka an’i Jesosy Kristy, » Romana 15:4-9 Ny zavatra ho avy dia efa ampiomanan’ny Soratra Masina antsika, na dia tsy tena voafaritra amin’ny antsipirihiny aza, ary tsy mbola hitan’ny maso koa, dia mety tsy ho azo antsaina tsara: hisy famantarana eny amin’ny masoandro sy ny […]

MPANJAKA MITADY FIHAVANANA.

« Lazao amin’ny Ziona zanakavavy: Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa ». Matio 21:5 Ny fiavian’i Jesosy eto amin’izao tontolo izao ity dia Roa: – Ilay Jesosy Zanak’Andriamanitra velona, Ilay Teny tonga nofo, naterak’i Maria tao an-tranonomby, Ilay Andriamanitra amintsika, niara-nonina tamin’ny olombelona, Mpanjakan’ny mpanjaka, Andriamanitra mahagaga. […]

Fihaonan’ny Mpiara-miasa an-tsitrapo (volontaires) FF

Tomban’ezaka mikasika ny sehatr’asa Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) Ho fanatsaràna sy fampandrosoana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Feon’ny Filazantsara sy ny mpiara-miasa an-tsitra-po «Volontaires» dia nisy fihaonam-be notontosaina ny Sabotsy 28 Novambra 2015 lasa teo, nanomboka tamin’ny 9 ora maraina, izay natao teto amin’ny Foibe «FF» Lot II-V 72 Bis Bel air Ampandrana. Nahazo tombony […]