OLONA MAHATOKY.

« Ry Jerosalema, izay mitondra teny soa mahafaly ô, asandrato mafy ny feonao, asandrato, fa aza matahotra; lazao amin’ny tanànan’ny Joda hoe: indro Andriamanitrareo! » Isaia 40:9b Raha nanoratra ho an’ny Korintiana i Paoly apostoly dia nanambara izy ny hoe: aoka ataon’ny olona ho mpanompon’i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an’Andriamanitra izahay, izany hoe ao amin’ny […]