NY FINOANA!

« Ary ny finoana dia fahatokiana ny amin’ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. » Hebeo 11:1 Ny finoana resahina eto dia ny finoana an’i Jehovah Andiamanitra, finoana nanan’i Abela izay nanatitra fanatitra tsara ho an’Andriamanitra! Dia toy izany koa ny finoana nanan’i Noa; ka nanamboatra sambo-fiara araka ny toro-hevitra avy amin’Andriamanitra na dia eny an-tampontanety […]