HATRAIZA NY FAHARETANA?

février 26, 2016

« Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, lehibe ny finoanao: tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zanani-vavy tamin’izay ora izay » Matio 15:28

Sedra maro no nihatra tamin’ity ramatoa ity ny amin’ny ahazoan’ny zanany vavy ny fanasitranana. « Mamindrà fo amiko, Tompoko, zanak’i Davida ô! Ny zanako vavy ampahorian’ny demonia loatra!
– Tsy namaly teny azy Jesosy: Sedra iray nanjo ity vehivavy ity izao tsy namalian’ny Tompo azy izao. Toa ny fandroahana ihany ny tsy famaliana ny fitalahoana. Fa Izy tsy namaly teny azy! Tsy firaharahiana ve izao? Manao ahoana isika rehefa mivavaka ka tsy mamaly Jesosy?
– Dia nangataka ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe: roahy izy, fa miantso mafy ato aoriantsika! Toa fanaovana tsinontsinona ity vehivavy ity izao ataon’ny mpianatra izao!
– Mbola mafy noho izany koa aza ny teny navalin’i Jesosy azy: Tsy nirahina Aho afa-tsy ho amin’ny ondry very amin’ny taranak’Isiraely, mety ho azo heverina ho fanilihana ity vehivay ity tsotra izao izany valin-teny izany. Tsy nirahina afa-tsy amin’ny ondry verin’Isiraely ihany Jesosy! Nefa mbola tsy nihemotra ihany ity vehivavy ity fa vao maika aza nanatona, ary niankohoka teo anatrehan’i Jesosy ka mbola niteny hoe: Tompoko ô, vonjeo aho.
– Tena naharary ny valin-teny nataon’i Jesosy azy! « Tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an’ny amboakely »; Oharina amin’ny amboakely ity vehivavy ity! asa isika ra oharina amin’ny alika ka hahatanty? Fa ity vehivavy ity dia niharitra ihany! Tsy nandà izy: marina izany, tompoko! nanaiky izy! Nefa tsy nanaiky fotsiny izy fa mbola niaro ny zon’ny alika ihany aza! « Ny amboakely aza mba mihinana izay sombintsombony latsaka avy amin’ny latabatry ny tompony ihany. » Izany hoe nanaiky handray ny toeran’ny amboakely izy.
Ny valiny lehibe dia azony: Ravehivavy, lehibe ny finoanao! Tongava aminao araka izay irinao! Mba maharitra tahaka ity vehivavy ity ve ianao? Raha tsy naharitra ianao dia andeha hifona amin’ny Tompo Jesosy! Mifona aho Jesosy fa tsy nanana faharetana tamin’ny fangatahako!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

Fanitarana fiaraha-miasa

février 25, 2016

Felana, mpiara-miasa an-tsitrapo feno faharisihana

Felana, dia tanora mpampianatra ao amin’ny ‘Lycée’m-panjakana sy ny ‘Lycée’ Fanazava, ao amin’ny Kaomina Anjepy. Tsapany ny maha zava-dehibe ny fitoriana ny Filazantsara any an-tsekoly, koa dia nirotsaka ho mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF), miandraikitra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI), nanomboka ny volana Novambra 2015 ao amin’ireo Lycée ireo izy. Vokatr’izany, amin’izao fotoana izao dia mahatratra 125 ireo mpianatra manaraka ny FSMI izay atolotry ny FF. Toy ny fanao isan-taona, ny sekoly rehetra dia manomana hetsika manokana entina hanamarihana ny Andron’ny sekoly. Ho an’ny taom-pianarana 2015/2016 dia ny Alarobia Febroary 17, 2016 no nanatanterahana izany. Nanararaotra io hetsika io Felana ka nanasa ny solon-tenan’ny FF mba hanamafy ny fanentanana efa natao tamin’ireo mpianatra ny hianarana ny Tenin’Adriamanitra amin’ny alalan’ny FSMI. Tamin’izao andron’ny Sekoly teto amin’ny Kaomina Anjepy izao dia nandefa ilay horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny hor: “Ilay Nosy miafina” ho an’ny mpianatra rehetra ny FF. Isaorana Andriamanitra fa marobe ireo mpianatra namaly ny antso ary nandray ny hafatra avy amin’ny Baiboly momba ny tokony hialàna amin’ny fialonana izay mitarika ho amin’ny faharatsiam-panahy.

DSC_0663 DSC_0579
Eto amin’ny Kaomina Anjepy
DSC_0602 DSC_0598
Rtoa Lalao solontenan’ny FF, sy Rtoa kely Felana ‘volontaire’ manazava ny mahakasika ny FSMI sy mizara Trakta ho an’ny mpianatra
DSC_0633 DSC_0644
Atoa Jaona Martin, solontenan’ny FF, mandefa ny horonan-tsarimihetsika

IZAY AN’ANDRIAMANITRA DIA AN’NY ZANANY!

février 19, 2016

 » Ary izahay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan’Andriamanitra. » IIKorintiana 6: 1

Ny teny malagasy dia manankarena; ny teny hoe foana dia entina milaza hoe « mandrakariva », hanambaràna fotoana. Ny hevitra iray koa dia ny hoe « tsy misy » na fahafoanana. Ny teny eto amin’ity II Kor 6:1 ity dia ity heviny faharoa ity! Dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan’Andriamanitra, tsy handraisana amin’ny « fahafoanana » ny fasoavan’Andriamanitra! Raha jerentsika ny zava-niseho rehefa nentin’ny Fanahy tany an’efitra Jesosy alain’ny devoly fanahy dia tsy nisakafo efa-polo andro sy efa-polo alina. Raha ny maha Andriamanitra an’i Jesosy dia azo tadidiana ny fahagagana tsy tambo isaina, ary ny fahagagana voalohany nataony dia ny rano fito siny novainy ho lasa divay, tao koa ny mofo dimy sy hazan-drano roa namokisany olona tsy omby dimy arivo sy ny maro hafa…. Tsy voarefintsika ny halehibiazan’ny fahasoavan’Andriamanitra. Izay an’Andriamanitra dia an’ny zanak’Andriamanitra. Satana eto anefa dia nibaiko Azy, naka fanahy Azy mba hanova ny vato ho lasa mofo, hain’i Jesosy natao izany fa fantany fa naka fanahy Azy ny devoly ka tsy nanaiky ny baikony Jesosy. Tokony hamantatra tsara ny zanak’Andriamanitra rehetra fa ny baikon’ny devoly dia tokony ho lavina. Ny baikon’Andriamanitra kosa dia tokony ho tanterahina.
– Tsy hain’ny herin’ny tenantsika olombelona fotsiny ny hanohitra an’i Satana, fa mila miantehitra amin’ny Soratra Masina sy ny Fanahy Masina isika vao maharesy.
– Raha maharitra amin’ny Tenin’Andriamanitra sy ny Fanahy Masina isika dia handresy ka tsy ho foana ny fahasoavan’Andriamanitra eo amintsika: « Dia nandao Azy ny devoly, ary indreo, nisy anjely tonga ka nanompo an’ Jesosy! » Ny Tompo hampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Famangiana Fiangonana

février 19, 2016

“Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana hianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy…” Apokalypsy 3: 10

Taorian’ny fiarahabana nahatratrarana ny taona vaovao 2016 dia maro ireo mpiara-miasa an-tsitrapo maniry ny hanamafisana hatrany ny fanentanana entin’ny Feon’ny Filazantsara ho an’ireo Kristiana ao amin’ny Fiangonana misy azy mba hianatra ny Tenin’Andriamanitra. Anisan’izany Atoa Jean Charles izay mpiara-miasa an-tsitrapo eny amin’ny FLM Anosibe Fampiraisana (Fileovana Anosibe, SPAnta). Ny Alahady 14 Febroary 2016 no nanantanteraka izany ireo solon-tenan’ny FF. Misaotra an’Andriamanitra fa dia nifanandrify indrindra tamin’ny Isan-droa volan’ny Fitandremana Anosibe izany koa maro ireo Kristiana nanatrika ny fotoam-pivavahana. Nohamafisin’ny raiaman-dreny Pastora sy ny solon-tenan’ny FF nandritra izany ny maha sarobidy ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra izay tena fototry ny finoana KIristiana tokoa. Izany no ahafahana mandresy ny fakam-panahy marobe entin’ny devoly hakàna fanahy ny kristiana. Ny Finoana an’i Jesosy Kristy Tompo irery ihany no ahazoana mamono ny zana-tsipika mirehitra rehetra izay alefan’ilay ratsy.

DSC_0497 DSC_0515
DSC_0501 DSC_0490

AMPAHEREZONAREO NY TANANA MIRAVIRAVY!

février 12, 2016

« Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin’Andriamanitra, » I Petera 3:18a

Mahagaga ny asan’ny tenin’Andriamanitra izay nirahin’Andriamanitra hanao izay ampanaoviny azy ety an-tany ka tsy miverina Aminy foana raha tsy mahatanteraka izany. Raha ny amin’i Kristy Jesosy dia nihatra tamin’ny ainy tokoa ny iraka nampanaovina Azy, Izy izay marina, notendrena hamonjy ny tsy marina. Ary fantatsika fa novonoina Izy, dia maty nefa nitsangana mba hitondra antsika amin’Andriamanitra. Misy hery tokoa ny Teny fa na dia taolana efa mihanjahanja aza no mandre izany dia maniry nofo ka velona indray, dia izany no iraka nampanaovin’Andriamanitra Azy. Isika izay maty noho ny fahotana, dia novelomina tamin’ny Batisa ho amin’ny Fanahy! Ny faharatsian’ny fahotàna dia tena tsilo mangeja ka mahatonga ny olona hiraviravy tànana sy halemy lohalika ary tsy ho afaka manao zavatra na hihetsika hamindra intsony ka very fanantenana difotry ny hakiviana. Jesosy Kristy dia nanaiky nataon’i Jaona batisa, mba ho fampisehoana amin’ny olombelona fa mbola manan-kery ny Fanahy Masina hilaza sy hanangana antsika ho zanak’Andriamanitra ka hilaza hoe: ity no zanako malalako izay sitrako. Izaho no hamaly, Izaho no hamonjy, koa na dia jamba aza ny masonao dia ampahiratiko, na dia mandringa tsy mahay mandeha aza ianao dia hitsambikina tahaka ny diera, na dia nataon’i satana moana aza ny lelanao dia hihoby. Azy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany ka matokia fa hainy atao ho anao koa izany.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.


Lycée Nanisana

février 11, 2016

Fomba vaovao no nentina nanentana ireo mpianatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra

Tiana hatrany ny mampahatsiahy fa efa ho an-taonany maro no nisian’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Lycée Nanisana raha ny lafiny fanabeazana ara-panahy no resahina. Maro noho izany ireo mpianatra mianatra ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI). Na izany aza, tsy mitsahatra mitady ny fomba handresena lahatra ireo mpianatra mba hazoto hianatra ny tenin’Andriamanitra, ny « staff FF » sy Jemima mpiara-miasa an-tsitrapo eny an-toerana. Tamin’izao taona vaovao 2016 izao àry dia nohatsaraina ny fomba fiasa mba hazahoana vokatra tsara. Nisy ny fihaonana narahina dinika sy fampianarana ary fitondràna ny Tenin’Andriamanitra ho an’ireo mpikambana ao amin’ny Club FF, mandritra ny fivorian’izy ireo isaky ny Talata atoandro. Fa tamin’izao kosa dia nisy mihintsy ny fitetezana kilasy, nitondrana fanentanana ho an’ireo mpianatra tsirairay teny an-toerana mba hianatra ny tenin’Andriamanitra. Nahafaly fa dia nisy avy hatrany ireo mpianatra resy lahatra ka nisoratra anarana amin’ny FSMI. Manantena fa ho maro koa no hanara-dia azy ireo.

DSC_0066 DSC_0058
Ampianarina mba hanana vina toy ireo olo-malaza ao amin’ny Baiboly ny Mpianatra
DSC_0092 DSC_0074
Manampy ara-pitaovana ihany koa ny FF amin’ny fampianarana toy izao
DSC_0381 DSC_0433
Mifarimbona amin’ny fanentanana ny avy eto amin’ny foibe FF sy ny « Volontaire »
ary ny mpianatra efa nahavita ny fianarana ny tenin’Andriamanitra teo aloha
DSC_0447 DSC_0372
DSC_0365 DSC_0376
Tonga dia mandray lesona sy manomboka mianatra avy hatrany
ireo vonona hianatra ny tenin’Andriamanitra

TENIN’ANDRIAMANITRA: VOA AFAFY TOKONY HITOMBO!

février 5, 2016

« Fa ireo teny amin’ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin’ny fo sady marina no tsara, dia mitana azy ka mamoa amin’ny faharetana. » Lioka 8:15

Fantatsika fa ny hatsaran’ny tany dia zava-dehibe tokoa amin’ny fanirian’ny zava-boahary, fa ny tany hay dia tsy misy zava-maniry firy. Ny tany ampy hamandoana kosa dia maintso daholo izay jerena. Ny Soratra Masina dia milaza fa toy ny ranon’orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any, raha tsy efa nahavonto ny tany ka nampaniry sy nampahavokatra azy, mba hahatonga voa ho an’ny mpamafy sy hanina ho an’ny mpihinana, dia tahaka izany ny teny izay aloaky ny vavako. Na dia manana fo aza isika dia mila ny tenin’Andriamanitra manamando azy! Samy manana ny fandraisany ny tenin’Andriamanitra avy ny fo rehetra. Misy ny fo tahaka ny tany làlana fandehanana ka mafy satria voahitsakitsaka ary na dia ny voa nafafy aza dia voahitsakitsaka miaraka amin’ny tany koa! Ny tenin’Andriamanitra izay nafafy anaty fontsika dia mety ho voatsindrin’ny zavatra hafa toy ny fahafinaretana, ny fitiavam-boninahitra sy ny zavatra hafa izay manakona ny fitiavan’Andriamanitra hany ka tsy afaka mitombo ao anatin’ny fo ilay tenin’andriamanitra! Be loatra ny zavatra mifanerasera ao anatin’ny fo! Misy ny fo tahaka ny vatolampy ka na dia maniry aza dia vetivety dia malazo satria tsy mitahiry hamandoana, mafana ny vato ary ny hafanana sy ny rano miaraka mora mampitsiry faka nefa rehefa avy eo ny faka tsy misy tany ilentehany dia maina, ary maty ny voa. Faly mandray ny teny nefa misy fahotana toy vato tsy mamela ny teny hiditra lalina eo amin’ny fiainana! Rehefa tonga ny fakam-panahy dia mihemotra satria tsy miorina! Misy fo tahaka ny tany feno tsilo, ka rehefa maniry ny voa dia maniry miaraka amin’ny tsilo ny ravina sy ny taho, ary rovidrovitra sy maratra, hany ka tsy afaka mitombo : voagejan’ny fiahiana izao fiainana izao, voagejan’ny harena, voagejan’ny fahafinaretana ary rehefa jerena dia tsy misy voa vanona! Ny fo Ankasitrahan’Andriamanitra kosa dia ny fo mandray ny teny ka mitahiry ny teny ary mamela azy hiasa sy hitombo ao anatin’izany fo izany. Dinio ary ny fontsika! sao dia fo be zavatra mifamezivezy loatra ka tsy hita intsony ilay teny nafafy? Sao dia fo tsy mamela ny teny hanampàka? Sao dia fo feno fanahiana ka tsy afaka mitombo mihitsy ny teny? Andeha hanolotra ny fontsika manontolo ho an’i Jesosy isika, satria hoy Izy hoe: anaka atolory Ahy ny fonao!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.