HATRAIZA NY FAHARETANA?

« Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, lehibe ny finoanao: tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zanani-vavy tamin’izay ora izay » Matio 15:28 Sedra maro no nihatra tamin’ity ramatoa ity ny amin’ny ahazoan’ny zanany vavy ny fanasitranana. « Mamindrà fo amiko, Tompoko, zanak’i Davida ô! Ny zanako vavy ampahorian’ny demonia loatra! – Tsy namaly […]

Fanitarana fiaraha-miasa

Felana, mpiara-miasa an-tsitrapo feno faharisihana Felana, dia tanora mpampianatra ao amin’ny ‘Lycée’m-panjakana sy ny ‘Lycée’ Fanazava, ao amin’ny Kaomina Anjepy. Tsapany ny maha zava-dehibe ny fitoriana ny Filazantsara any an-tsekoly, koa dia nirotsaka ho mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF), miandraikitra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI), nanomboka ny volana Novambra 2015 ao amin’ireo Lycée […]

IZAY AN’ANDRIAMANITRA DIA AN’NY ZANANY!

 » Ary izahay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan’Andriamanitra. » IIKorintiana 6: 1 Ny teny malagasy dia manankarena; ny teny hoe foana dia entina milaza hoe « mandrakariva », hanambaràna fotoana. Ny hevitra iray koa dia ny hoe « tsy misy » na fahafoanana. Ny teny eto amin’ity II Kor 6:1 ity dia ity […]

Famangiana Fiangonana

“Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana hianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy…” Apokalypsy 3: 10 Taorian’ny fiarahabana nahatratrarana ny taona vaovao 2016 dia maro ireo mpiara-miasa an-tsitrapo maniry ny hanamafisana hatrany ny fanentanana entin’ny Feon’ny Filazantsara ho an’ireo Kristiana ao amin’ny Fiangonana misy azy mba hianatra ny Tenin’Andriamanitra. Anisan’izany […]

AMPAHEREZONAREO NY TANANA MIRAVIRAVY!

« Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin’Andriamanitra, » I Petera 3:18a Mahagaga ny asan’ny tenin’Andriamanitra izay nirahin’Andriamanitra hanao izay ampanaoviny azy ety an-tany ka tsy miverina Aminy foana raha tsy mahatanteraka izany. Raha ny amin’i Kristy Jesosy dia nihatra tamin’ny ainy […]

Lycée Nanisana

Fomba vaovao no nentina nanentana ireo mpianatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra Tiana hatrany ny mampahatsiahy fa efa ho an-taonany maro no nisian’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Lycée Nanisana raha ny lafiny fanabeazana ara-panahy no resahina. Maro noho izany ireo mpianatra mianatra ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI). Na izany […]

TENIN’ANDRIAMANITRA: VOA AFAFY TOKONY HITOMBO!

« Fa ireo teny amin’ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin’ny fo sady marina no tsara, dia mitana azy ka mamoa amin’ny faharetana. » Lioka 8:15 Fantatsika fa ny hatsaran’ny tany dia zava-dehibe tokoa amin’ny fanirian’ny zava-boahary, fa ny tany hay dia tsy misy zava-maniry firy. Ny tany ampy hamandoana kosa dia maintso daholo […]

Fifaninanana krismasy 2015

“Ny fihavian’I Kristy” Toy ny tamin’ny taon-dasa, ho fankalazàna ny krismasy 2015 dia nanatanteraka “Fifaninanana Krismasy” ny Feon’ny Filazantsara nandritry ny volana Desambra. Tao anatin’ilay fandaharana “Henoy ny feony” izay vokariny sy alefany isan-kerinandro amin’ny fampielezam-peo valo manerana ny Nosy no nanatanterahana izany, dia Antananarivo: Radio RTF 91.2 FM, Radio ACEEM 103.4 FM; Antsirabe: Radio […]