Fanitarana fiaraha-miasa

Felana, mpiara-miasa an-tsitrapo feno faharisihana Felana, dia tanora mpampianatra ao amin’ny ‘Lycée’m-panjakana sy ny ‘Lycée’ Fanazava, ao amin’ny Kaomina Anjepy. Tsapany ny maha zava-dehibe ny fitoriana ny Filazantsara any an-tsekoly, koa dia nirotsaka ho mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF), miandraikitra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI), nanomboka ny volana Novambra 2015 ao amin’ireo Lycée […]