Fanitarana fiaraha-miasa


Felana, mpiara-miasa an-tsitrapo feno faharisihana

Felana, dia tanora mpampianatra ao amin’ny ‘Lycée’m-panjakana sy ny ‘Lycée’ Fanazava, ao amin’ny Kaomina Anjepy. Tsapany ny maha zava-dehibe ny fitoriana ny Filazantsara any an-tsekoly, koa dia nirotsaka ho mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF), miandraikitra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI), nanomboka ny volana Novambra 2015 ao amin’ireo Lycée ireo izy. Vokatr’izany, amin’izao fotoana izao dia mahatratra 125 ireo mpianatra manaraka ny FSMI izay atolotry ny FF. Toy ny fanao isan-taona, ny sekoly rehetra dia manomana hetsika manokana entina hanamarihana ny Andron’ny sekoly. Ho an’ny taom-pianarana 2015/2016 dia ny Alarobia Febroary 17, 2016 no nanatanterahana izany. Nanararaotra io hetsika io Felana ka nanasa ny solon-tenan’ny FF mba hanamafy ny fanentanana efa natao tamin’ireo mpianatra ny hianarana ny Tenin’Adriamanitra amin’ny alalan’ny FSMI. Tamin’izao andron’ny Sekoly teto amin’ny Kaomina Anjepy izao dia nandefa ilay horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny hor: “Ilay Nosy miafina” ho an’ny mpianatra rehetra ny FF. Isaorana Andriamanitra fa marobe ireo mpianatra namaly ny antso ary nandray ny hafatra avy amin’ny Baiboly momba ny tokony hialàna amin’ny fialonana izay mitarika ho amin’ny faharatsiam-panahy.

DSC_0663 DSC_0579
Eto amin’ny Kaomina Anjepy
DSC_0602 DSC_0598
Rtoa Lalao solontenan’ny FF, sy Rtoa kely Felana ‘volontaire’ manazava ny mahakasika ny FSMI sy mizara Trakta ho an’ny mpianatra
DSC_0633 DSC_0644
Atoa Jaona Martin, solontenan’ny FF, mandefa ny horonan-tsarimihetsika
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: