HATRAIZA NY FAHARETANA?

« Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, lehibe ny finoanao: tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zanani-vavy tamin’izay ora izay » Matio 15:28 Sedra maro no nihatra tamin’ity ramatoa ity ny amin’ny ahazoan’ny zanany vavy ny fanasitranana. « Mamindrà fo amiko, Tompoko, zanak’i Davida ô! Ny zanako vavy ampahorian’ny demonia loatra! – Tsy namaly […]