NY FIJERIN’NY NOFO.

« Ary rehefa fantatr’i Jesosy fa efa ho avy ny olona haka Azy an-keriny hataony mpanjaka, dia niala ka lasa indray Izy irery nankany an-tendrombohitra. » Jaona 6:15 Eo amin’ny andininy voalohany dia manambara ny nanarahan’ny vahoaka betsaka an’i Jesosy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin’ny marary. Ny nahitan’ny vahoaka ny nataon’i Jesosy tamin’ny […]